Най-важното за мярка 6.1 „Млади земеделски производители“

Подмярка 6.1  Стартова помощ за млади земеделски производители

(Предварителна информация)

Кандидатите – физически лица, еднолични търговци и ЕООД, които отговарят на следните

критерии за допустимост:

Да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители

Икономически размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем (СПО) да е от 8 000 до 16 000  евро (изчислете своя СПО ТУК)

Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

Да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане

Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани чрез:

завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост  и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в бизнес плана, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.

Тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство – за начало на създаване на стопанство се има предвид едно от следните събития, което е настъпило първо:

датата на регистрация за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;

започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект

стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

!!! Кандидатите могат да заявяват подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е стартирало създаването на стопанството.

Финансиране, плащане

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:

Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;

Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

 Младият земеделски производители не е допустим за второ плащане, ако:

– не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта;

– не е изпълнил всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели към периода на проверка.

В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства водещи до неизпълнение на договорни задължения, ползвателят не възстановява получената на първо плащане финансова помощ, но е недопустим за второ.

Изисквания към бизнес плана

Бизнес планът трябва да покаже, увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с минимум 4000 евро измерен в СПО.

Бизнес планът трябва да покрива период от максимум 5 години, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.

Приоритети при класиране

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”

Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”

Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.

Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места


Прочети още: Кой може да получи 15 хил. евро по мярката „Стартова помощ за малки стопанства“