Най-важното за мярка 6.3 „Стартова помощ за малките стопанства“

Подмярка  6.3  Стартова помощ за развитието на малки стопанства

(Предварителна информация)

Условия за допустимост: 

Да имат регистрация като земеделски стопани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители

Икономически размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем (СПО) да е от 2000 до 7999 евро.

 Стандартен производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт.

Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

Минимум 33 % от общия доход за преходната година да е от земеделски дейности.

Представя се бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество

Бизнес планът трябва да покаже, увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с минимум 2000 евро измерен в СПО

 Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок от девет месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение

Помощта се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана, в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;

производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;

земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.);

на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020.