В 6 области забраниха паленето на огън в горите, вече сме в сезона на пожарите

пожар в горатаВ първите 6 области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Това са Благоевград, Бургас, Пазарджик, Пловдив, София и Ямбол. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Особено внимание трябва да се обърне на направата на нови и поддържането на стари минерализовани ивици, както и на почистването на тревните площи покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. Всички големи комплекси от култури и насаждения е необходимо да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради.

Държавните горски и ловни стопанства, регионалните дирекции по горите, както и кметовете по места, е необходимо да организират дежурства и денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.  

Необходимо е също осъществяване на строг контрол в земеделските територии по отношение спазването на забраната за изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Миналата година бяха регистрирани 408 пожара, при които бяха засегнати 3 314 хектара горски територии. За сравнение през 2012 година са възникнали близо два пъти повече огнени стихии – 876 бр., при които са били обхванати 12 730 хектара.  

 

 

Leave a Comment