18 април: Открити са Културният комплекс и Историческият музей в Правец

BASF

На 18 април 1981 г. официално е открита сградата на Културния комплекс в град Правец и тази на Историческия музей.

Известната шатра в Правец

Известната шатра в Правец

С Решение на Комитета за култура към читалище „Заря” от 27 декември 1978 г. в Правец се създава Общоисторическа музейна сбирка. На 18 април с първата музейна експозиция официално се открива сградата на Културния комплекс и на Историческия музей. Той е научен и културно-просветен институт осъществяващ дейности по събиране, регистриране, документиране, опазване и съхраняване на културните ценности в община Правец.

Музеят разполага с постоянна музейна експозиция и място за временни изложби. Включва и Музеен комплекс с експозиционна зала и оригинална възстановка на късновъзрожденски балкански тип къща. В село Видраре се намират две – Старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан със скривалище на Васил Левски.

По своя профил и характера на фондовете си музеят е общоисторически. Като помощни звена функционират Научен архив и Библиотека. Разполага с постоянна експозиция и място за временни изложби. Експозицията отразява в общоисторически план развитието на Правешкия край от древността до първите десетилетия на 20 в.

Историческият музей в Правец

Историческият музей в Правец

Тематично – експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал – археологически, етнографски и др.; ценни произведения на българската иконопис 17-19 в., съхранявани във фонда. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.

Експозиционният разказ е осъществен спазвайки хронологическия и тематико- хронологическия принцип на показ на музейните експонати.

В експозиционната част на музея е направена възстановка на домашен кът с богат етнографски материал.

Чрез видеофилми посетителите могат да получат допълнително информация по отделни теми от историята на Правешкия край и според интересите си могат да направят своя избор.

EKODARPOL

Leave a Comment


7 − = пет