Аграрният университет ще обучава по нета полевъди, аргоикономисти и магистри

Очакват се над 400 студенти да се запишат за интерактивната образователна форма Аграрен университет

Аграрният университет – Пловдив ще открие в 12:30 часа в понеделник, 27 ноември, Център за дистанционно обучение. Той е по проект „Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение“ по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Ръководител на проекта е проф. д-р Нели Бенчева, а общата му стойност е 610 090,11 лв.

До момента са разработени учебни материали и ресурси за интернет базирано обучение по 63 дисциплини. Академичният съвет е приел Правилник на АУ за организация на електронните форми на дистанционно обучение по бакалавърските специалности „Агрономство (Полевъдство)“ и „Аграрна икономика“, както и за магистърските курсове „Държавни и общински финанси“ и „Агробизнес“. Сформиран е екип от преподаватели, администратори и технически лица, които ще провеждат модерната форма на обучение. Към момента системата се тества от студенти на АУ. Очакванията са над 400 потребители да се регистрират. В момента се провежда пилотен модул по 4 икономически дисциплини в магистърския курс „Агробизнес“.

Целта на проекта е да се развият електронни форми на дистанционно обучение като предпоставка за равен достъп до образование и обучение, включително и на лица със специални образователни потребности, за въвеждане на системата за учене през целия живот и за по-успешна трудова и социална реализация на хората.

 

 

           

 

 

Leave a Comment