Директни плащания 2015 г. – окончателен вариант!

Обвързаните плащания между плодове и зеленчуци – от една страна, и животновъди – от друга, се разпределят в приблизително съотношение 40 към 60%
До 15 февруари фермерите регистрират правните основания за ползване на земите

Автор: Мартин Иванов

Днес в МЗХ бе представен окончателния вариант на директните плащания за 2015 г., който показва как ще се разпределят над 1.4 млрд. лв. 

МЗХСрокът за регистриране на правните основания за ползване на земите е удължен до 15 февруари, заяви на пресконференция днес заместник-министърът на земеделието Васил Грудев.  Целта е да се даде възможност на всички стопани да регистрират площите си по указания ред.  Сред останалите правила е и индикация за наличие на застъпване при очертаване на площи за подпомагане. Тоест, всеки ползвател, заявяващ площи с правно основание на ползване ще може да визуализира земите си в рамките на даден физически блок. Визуализацията ще се прави на базата на така наречената обобщена геометрия , без да е индивиуализирана, за да няма конфликти между стопаните.

Условието за правно основание за ползване на земята беше прието през миналата пролет. „Всички областни служби по земеделие работят за регистрацията на правните основания за ползване на земеделските земи, така че да няма ощетени фермери”, посочи аграрният министър Десислава Танева. По думите на министър Танева, ако този критерий е бил приложен през миналата година, земеделските производители са щели да получа още 100 млн. лева допълнително. Иначе тези пари досега са се давали и разпределяли за площи без правни основания- т.е. така наречените „бели петна”, и площите за които земеделските стопани не плащат ренти.

Днес бяха представени някои от новостите в кампанията по директните плащания за 2015 година. Общият бюджет за директните плащания през тази година възлиза на над 1,4 млн. лева и разпределението им по съответните схеми е следното:

Схема за единно плащане на площ над 597 млн. лв.
Зелени плащания 464 млн. лв.
Схема за преразпределително плащане 109 млн. лв.
Схема за млади земеделски стопани Близо 7 млн. лв.
Схема за дребни земеделски стопани От 500 до 1250 евро
Схема за обвързана директна подкрепа 232 млн. лв. , от които 31 млн. лв. за протеинови култури
 – Схема за обвъзана подкрепа в животновъдството 122 млн. лева
 – Сектор Плодове и зеленчуци 79 млн. лв.

Основни нови моменти:

–      Младите фермери ще получат още 2% добавка върху доплащанията

–      За пръв път се прилага схемата за обвързаните плащания

–      По схемата за дребни стопани може да се кандидатства доброволно и еднократно само през 2015 година. Ако фермерите изберат да участват по тази схема, те няма да могат да получават пари по останалите схеми за директно подпомагане.

–      За пръв път по схемата за обвързана директна подкрепа ще се подкрепят секторите животновъдство и плодове и зеленчуци. За тях са предвидени 13% от средствата, а за протеиновите култури- 2%.

–      По-голяма подкрепа за животните, които се намират под селекционен контрол

–      Отдаване на пасища приоритетно на животновъди, заявяването и допустимосттта на пасища ще е обвързано с наличието на пасищни животни

–      Разширяване на негативния списък на лицата, които не са активни фермери

–      Минималният размер на заявените площи за всички видове стопанства ще е 0,5 ха.

–      Въвеждане на намаление на плащанията от 5% за суми до 100 000 евро и от 100% за суми над 300 000 евро. За суми над 300 000 евро могат да се приспаднат разходите за данъци, осигуровки и заплати.

–      По схемата за зелени плащания има три задължителни изисквания- диверсификация на културите (въвеждане на нормални  практики за сеитбооборот) , поддържане на екологично насочени площи и опазване на постоянно затревените площи

Индикативни ставки

СЕПП+ Зелени плащания 151 евро/ха.
Обвързано подпомагане за млечни крави 123 евро на глава животно
Обвързано подпомагане за месодайникрави 114 евро на глава животно
Обвързано подпомагане за месодайни и млекодайни крави под селекционен контрол 198 евро на глава животно
Обвързано подпомагане за овце майки 6 евро на глава животно
Обвързано подпомагане за овце майки под селекционен контрол 31 евро на глава животно
Обвързано подпомагане на биволи 215 евро на глава животно
Обвързано подпомагане за плодове 507 евро на ха
Обвързано подпомагане за зеленчуци 470 евро на ха
Обвързано подпомагане за оранжерийно производство 2 500 евро за ха
Обвързано подпомагане за протеинови култури 156 евро за хектар

Обвързаните плащания – таблицата на МЗХ

Схема Бюджет (евро) Индикативна ставка (евро/1-ца)
Схема 1 за обвързано подпомагане за млечни крави 23 919 001 123
Схема 2 за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници 12 714 163 114
Схема 3 за обвързано подпомагане за млечни крави и месодайни крави под селекционен контрол 11 707 851 198
Схема 4 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки 4 611 040 6
Схема 5 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол 6 562 358 31
Схема 6  за обвързано подпомагане за биволи 2 767 713 215
Схема 7  за обвързано подпомагане за плодове 20 024 464 507
Схема 8 за обвързано подпомагане за зеленчуци 17 861 580 470
Схема 9 за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци 2 650 000 2500
Схема 10 за обвързано подпомагане за протеинови култури 15 818 180 156

Освен това се добавя и схемата за преходната национална помощ, която замества схемите за национални доплащания, по която са предвидени помощи за говеда, овце и кози майки и тютюнопроизводители.

Основните промени, които се предвиждат в закона за земята, и които бяха приети на заседанието на комисията по земеделие, което тече и в момента, са свързани с режима за предоставяне на пасищата на животновъдите. „Направили сме ред, който смятаме че ще работи като сме се консултирали с бранша и с асоциацията на общините”, заяви по този повод министър Танева. Той ще е еднакъв и за държава и за общините, и ще предвижда предоставяне на пасищата  по норма първо на животновъдите от съответната община, след това обявяване на свободна тръжна процедура между фермерите достигнали своята норма и едва тогава отдаване на свободен наем на останалите ненаети пасища.

Leave a Comment