МФ: За пръв път от 5 г. бюджетен излишък през януари

Владислав Горанов
Разходите са в обичайния размер, приходите от данъци са повече

За пръв път от 5 години Министерството на финансите констатира бюджетен излишък според предварителни данни и оценки за януари. Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първия месец на 2015 г. се очаква да бъде около 85 млн. лв. или 0.1% от прогнозния БВП. 

За сравнение за януари 2014 г. бе установен дефицит в размер на 373.3 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП).

Прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи. Приходите и помощите по КФП за януари 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 2.475 млрд. лв. (8.2% от годишния разчет), което представлява номинален ръст от 19,5 % или 404 млн. лв. спрямо януари 2014 г.

Прогнозираният ръст в приходите за януари 2015 г. изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31 януари 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 2.39 млрд. лв., което е 7.3% от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 75.8 млн. лв.


Leave a Comment