Пуснаха за обсъждане плащанията по Натура 2000, а не посочиха … плащанията

Крайната дата за подаване на заявления за плащане по мерки 10, 11, 12 и 13 е 15 май

Натура 2000Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си проекта на Наредба за прилагане на мярка 12Плащания по Натура 2000 и плащания по рамковата директива за горите“ по ПРСР. В проекта обаче липсват сумите, с които ще се подпомагат фермерите, чиито стопанства или части от тях попадат в защитените зони.


 

Къде са защитените по Натура 2000 зони виж ТУК  


 

В проектонаредбата обаче са посочени сроковете и условията за получаване на финансова помощ по мярка 12 от Програмата за развитие на селските райони.

В мотивите към проекта се казва, че съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 809/2014 във всяка държава членка на ЕС стартира кампания за директни плащания на площ, като крайната дата за подаване на заявленията не трябва да е по-късна от 15 май на съответната календарна година. В рамките на предстоящата от 1 март 2015 г. кампания са включени и мерките на площ от ПРСР 2014- 2020 г. – Мярка 10 „Агроекологични мерки и мерки във връзка с климата”, Мярка 11 „Биологично земеделие”, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения”.

За подпомагане по мярка 12 могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и управляват земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, както за заявените за подпомагане по мярка 12 парцели, така и за всички останали парцели в стопанството му, които попадат в обхвата на защитената зона.

Също така следва да спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Финансовата помощ ще се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 82 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 18 на сто – от бюджета на Република България.

Допустими за подпомагане са земеделски парцели, които попадат изцяло или частично пресичат, с площ не по-малко от 100 кв.м., защитена зона от Натура 2000.

Лицата трябва да стопанисват земеделска земя, включително ливади и пасища от горския фонд, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката – 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.

Помощта се предоставя ако земеделският производител спазва определени забрани. Например – да не променя предназначението и начина на трайно ползване на ливади пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове /скали/ в селскостопанския и горския фонд. Да не премахва характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива. Да спазва определени забрани за косенето на ливадите. Да не използва неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското стопанство. Да не прилага пестициди и минерални торове в пасища и ливади и други.

Leave a Comment