Д-р Е. Делева: Проблемът с Tuta absoluta въобще не е решен!

Ако лятото е сухо и горещо Доматеният миниращ молец ще ви изненада неприятно

Наскоро д-р Елеонора Делева защити докторска степен в Елеонора ДелеваАграрния университет (АУ) в Пловдив с разработка на тема: „Доматен миниращ молец (Tuta absoluta): Разпространение, биология и възможности за контрол“. Тя е единственият учен в станата, който извърши детайлно научно наблюдение върху вредителя в продължение на четири години. През 2011 г., когато появата на Tuta absoluta у нас стана неприятен факт, специалистите по растителна защита използваха чужда литература, за да ограничат щетите. Опитът на д-р Делева обаче показва, че проявите на доматения миниращ молец в България имат своите специфики. Към момента в страната може би няма по-добър експерт от нея по отношение на този опасен неприятел.

Д-р Елеонора Делева е завършила с отличен 5.93 специалността „Полевъдство“ в АУ, а след това е придобила с 6.00 магистърска степен по Растителна защита.

Публикуваме част от разработката на д-р Делева с нейно съгласие, илюстрациите към текста също бяха предоставени на АгроПловдив от автора. Вътрешните заглавия са на редактора.

Проблемът с вредителят не е решен и вероятно никога няма да бъде решен напълно

Автор: Д-р Елеонора Делева

Една от най-тежките задачи на земеделските производители е опазването на културите от болести и неприятели. Растителната защита се усложнява  много, когато на територията на страната се появят нови вредители, какъвто е доматеният миниращ молец (Tuta absoluta). Той произхожда от Южна Америка и през последните години заплашва производството на културните растения от сем. Картофови и най-вече на доматите, както в култивационните съоръжения, така и на открито. Tuta absoluta, както и всички други насекомни видове, произлизащи от съвсем различна географска област, при попадането си в нови условия, подходящи за развитие, се намножава масово поради липсата на естествени врагове. Това води до сериозни щети по културите, а понякога и до пълна загуба на реколтата. Проблемът след първоначалната му поява се задълбочи и от липсата на достатъчно ефикасни активни вещества и утвърдени стратегии за контрол.

Вредителят атакува доматите отначало докрай

На територията на България, в оранжерии и на полето, се установяват повреди по листата на домати, патладжани, картофи и по плевела черно куче грозде. Само при доматите се наблюдават повреди по стъблата и плодовете, като повреди по плодовете се нанасят и при сравнително ниско ниво на нападение. Неприятелят атакува растенията по време на цялата вегетация – от разсада до реколтирането на културата, тъй като развива много поколения годишно (при полски условия в района на гр. Пловдив – 5 поколения), които се застъпват. Поради тези причини, извеждането на контрола трябва да започне още при първото установяване на молеца в производствените площи.

Как да установим дали неприятелят е нападнал площите

Преди пристъпване към какъвто и да е подход за управление, много важно мероприятие е установяването на вида в насажденията. Най-често използваният метод за установяване на неприятелите е чрез визуални наблюдения. Възрастните индивиди на доматения миниращ молец са активни през нощта и поради това откриването им в производствените площи е сравнително трудно. Първият симптом за нападението на молеца са минните петна по листата, които се образуват вследствие храненето на ларвите. Използването на визуалните наблюдения като метод за установяване на Tuta absoluta  е много несигурен за извеждане на ефективен контрол поради две причини: Когато мините по листата са вече забележими, то ларвите са в последните си възрасти и трудно подлежат на контрол чрез химически препарати. Има и други видове неприятели, като ларвите на листоминиращите мухи и на картофения молец, които нанасят сходни повреди по листата на растенията-гостоприемници и разпознаването на неприятеля по повредите е доста трудно за неспециалисти.

Най-сигурният начин – с феромонови уловки
Феромонова уловка

Феромонова уловка

Най-ранното и сигурно установяване на доматения миниращ молец е посредством полови феромонови уловки. На българския пазар се предлагат различни видове полови феромонови уловки, като всяка от тях може да се използва за установяване на вида както в оранжерии, така и на полето. Проследяването на динамиката на летеж на неприятеля през целия вегетационен период е важно звено в извеждането на правилната борба с него. В зависимост от броя на уловените молци се определя плътността на популацията и се взема решение относно подхода за контрол в конкретния момент и на конкретното място.

Контролът започва преди разсаждането

Методите за контрол са известни на всички производители, но бих искала да обърна особено внимание на някои моменти:

Възрастно

Възрастно

Доматеният миниращ молец развива много поколения годишно и изпадането му в състояние на покой през зимните месеци не е задължително, което на практика означава, че в отопляемите оранжерии видът се развива непрекъснато. През по-топлите зимни дни се установява летеж на възрастни индивиди в неотопляемите оранжерии и на полето. Поради тази причина поставянето на феромоновите уловки за мониторинг трябва да се осъществи още преди разсаждането на културите, за да е ясно дали неприятелят вече присъства. Ако се установи наличието му трябва незабавно да се вземе решение какви ще са мерките за ограничаване на въздействието му.

Важна биологична особеност е поведението на ларвите на

Възрастна ларва на Tuta absoluta

Възрастна ларва на Tuta absoluta

Tuta absoluta. Въпреки че се хранят под епидермиса на растителните тъкани, те напускат първоначалните си мини и образуват нови, които обикновено са разположени в по-горните етажи на растенията. Употребата на химически препарати в този етап от развитието на ларвите би могло да доведе до по-успешен контрол. Както вече споменах, когато мините станат лесно забележими, моментът за химическо третиране е вече преминал и борбата е безсмислена.

Хладното и дъждовно лято ограничава молеца и обратно

Искам да обърна специално внимание на метеорологичните условия, благоприятстващи развитието и размножаването на доматения миниращ молец. Всички си спомнят ужаса от

Какавида

Какавида

2011-2012 г. и рязкото спадане на популационната плътност на неприятеля през 2013-2014 г. Да, това от една страна се дължи на навлизането на нови продукти за растителна защита, които показаха сравнително висока ефикасност в борбата с молеца. Но ако се замислим за агрометеорологичните особености през посочените години, ще открием нещо друго. Искам да предупредя всички производители на домати: Проблемът Tuta absoluta не е решен и вероятно никога няма да бъде решен напълно! Валежите и ниските температури ограничават развитието и разможаването на неприятеля! Именно на това се дължи спадането на популационната плътност през 2013-2014 г. Ако идващото лято е с високи температури и минимално количество валежи, повярвайте ми, пак ще бъдете неприятно изненадани!

Относно изборът на сортове домати трябва да отбележа, че за момента в Европа няма разпространени сортове домати, устойчиви на доматения миниращ молец. Въпреки това трябва да се знае, че детерминантните сортове, т.е. сортовете за преработка, се нападат по-слабо от сортовете за свежа консумация.

Три уловки на декар оранжерии са достатъчни

Освен за мониторинг половите феромони могат да се използват и за контролиране числеността на популациите. Прилагат се по два метода: масов улов на възрастни мъжки молци посредством полови феромонови уловки или дезориентация на мъжките индивиди чрез насищане на въздуха с голямо количество полов феромон, отделян от така наречените полови феромонови диспенсери. Поставянето на полови феромони уловки за масов улов в норма 3 уловки на дка в оранжерии, снабдени със защитни мрежи върху проветрителите и вратите, може да подържа популационната плътност на молеца под прага на икономическа вредност. Методът чрез дезориентация на мъжките за момента е неприложим в България, поради високата цена на феромоновите диспенсери, но пък за сметка на това масовият улов е съвсем уместен и по-евтин от стандартния химически контрол.

Следвай правилата при растителната защита!

При употреба на химически средства за контрол трябва да се има предвид факта, че Tuta absoluta бързо развива устойчивост (резистентност) към използваните пестициди. Затова трябва да се спазват някои общи правила като: да не се превишава указаната доза; да се редуват препарати с различно активно вещество; да се спазват карантинните срокове. Увеличаването на указаната доза не води до увеличаване на ефикасността, като това не се отнася само за конкретния неприятел. Последиците от превишаване на указаните дози на приложение са развитие на резистентност на видовете, в резултат на което след 2-3 години ефикасността на препаратите чувствително намалява, а пък създаването на нови активни субстанции не е бърз процес и води до излишно оскъпяване на производството, което вдига себестойността на произведената продукция. Редуването на препарати с различен механизъм на действие на активните вещества е от особено значение за преодоляване на резистентността. Срещу всяко поколение трябва да се извършват две третирания с едно и също активно вещество. Редуването е по активно вещество, а не по търговско наименование на препарата! Спазването на карантинните срокове е от значение за опазване здравето на хората.

Имайки предвид, че Tuta absoluta атакува културите по време на цялата вегетация, то в периода на активното плододаване трябва да се използват пестициди с кратки карантинни срокове или такива, разрешени за биологичен контрол, за които не се изисква карантинен срок. Употребата на бактериални препарати на база Bacillus thuringiensis (Дипел) или на биоинсектицида Ним Азал (есктракт от растението Asadirachta indica) е много подходяща за получаване на здрава и чиста селскостопанска продукция.

Leave a Comment