Удължават крайния срок за изпълнение на проекти по 11 мерки от старата ПРСР

 

Одобрените през 2015 г. проекти трябва да се изпълнят до 30 октомври

ПРСРЗаради приключване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. земеделското министерство променя срокове по 11 наредби от 2008 г., които определят правилата на 11 мерки.

Това е заложено в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 03.04.2008г. за безвъзмездната финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013 г. Във връзка с наближаване на периода за подаване на заявки за второ плащане на бенефициенти по мярка 112 от ПРСР, които са подали заявления за подпомагане след 7 август 2012 г., в ДФ „Земеделие“ тече процес на създаване на контролни листа. С оглед констатирани пропуски е необходимо да се допълни списъка с документи, доказващи извършените инвестиции.

Намалява се срока от пет месеца на два месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства за установяване фактическо съответствие с представения бизнес план, включително и одобрените от РА последващи промени в него. Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год. и необходимостта от ускоряване обработката на заявките за плащане, срокът, в който бенефициентите могат да отстранят констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи към заявката за плащане, се намалява от до 15 работни дни на до 10 работни дни.

Същата промяна се извършва и в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“, Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“, Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

С цел създаване на възможност за пълно реализиране на проектите, одобрени през 2015 г., се увеличава крайният срок за тяхното изпълнение до 30 октомври 2015 г., както и срокът за подаване на заявка за окончателно плащане по тях – до 10 ноември 2015 г. Промяната е отразена в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, в Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г

Leave a Comment