Младите фермери с над 29 точки по мярка 6.1 с шанс за финансиране

Шест от десет кандидати ще спечелят

млад фермер64% от подадените проекти на млади фермери по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, са с шанс за финансиране, съобщиха от фонд „Земеделие“. Ранкингът показва, че проектите, които са събрали поне 29.27 точки, ще могат да получат 25 000 евро.

Всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекти са с общ размер на финансова помощ 128 691 640 лв. На последващо разглеждане подлежат общо 1 686 проекта за 82 436 970 лв., които попадат в рамките на 120% от размера на бюджета, определен със заповедта за прием, увеличен с шест проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане. Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк – http://www.prsr.bg.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 14 от 28.05.2015 год. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64% (1 686 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 6.1.

 

 

 

 

Leave a Comment