10 на сто от суровината в проектите за преработка по мярка 4.2 трябва да е по договор с фермер

BASF
Въвежда се мониторингов период от 3 години за малките и средни предприятия и 5 години за големите
Ивайло Здравков

Ивайло Здравков

На заседанието на Работната група по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. бяха предложени и приети някои важни промени в публикуваната наскоро проектонаредба за прилагане на мярката. Какви са те попитахме председателя на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) Ивайло Здравков.

Г-н Здравков, ще настъпят ли промени в проектонаредбата за мярка 4.2 след вчерашното обсъждане в Работната група?

В проекта на наредба имаше изискване преработвателите да докажат 50% налична суровина през първата прогнозна година. Това, което се нанесе вчера като корекция е, че поне 10% от суровината според капацитета на производство, задължително трябва да бъде от земеделски производител. Примерно, имаме предприятие за преработка на пипер. Капацитетът му е 1000 тона на месец. По регламента на програмата собственикът на предприятието трябва да предостави предварителни договори, че е осигурил поне 50 процента (500 тона) от суровината. Поправката от вчера е, че от тези 50 на сто, 10% или 50 хил. килограма трябва да бъдат доставени директно от земеделски производители чрез договори. Това се прави с цел коопериране между земеделски производители и преработватели. Дебатираше се процентът да е по-голям, но имаше възражения. Причината е, че при чувствителни сектори като месо например, преработвателят трудно ще може да осигури договори за изкупуване на телешко, да кажем. При изискване за осигуряване на по-висок процент телешко месо, договорено директно със земеделския производител, това създава предпоставка такъв проект да не бъде одобрен. Причината е ясна – малко са фермите с месодайни породи животни. Затова процентът е намален на 10 на сто.

 

Други корекции бяха ли нанесени?

При критериите за подбор в приоритет 3.2 е посочено, че ако инвеститорът е спазил Регламента за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /, които водят до намаляване на емисиите, получава допълнителни 5 точки. Примерно, ако в цеха има котел за дървени въглища, който е включен като опция в директивата, кандидатът ще получи въпросните 5 точки, защото това е инвестиция, водеща до намаляване на емисиите. Това беше въпрос, поставен за обсъждане вчера: дали спазването на тази директива ще се приема от фонд „Земеделие“ при оценка на проектите. Отговорът бе положителен.

Какви са гаранциите, че при след изпълнението тези, които са спечелили финансиране ще запазят елементи, като тези за емисиите?

Ще има мониторингов период, който за малките и средните предприятия ще е 3 години, а за големите – 5. Това е новост, тъй като в предходния програмен период тези условия бяха като указания, а сега контролът ще е сигурен. Тоест, поемайки ангажимент по някои от тези критерии, трябва да си с пълното съзнание, че ще бъдеш контролиран във всеки един момент.

Как ще се контролират биопреработвателите?

Моментът с новите биопреработвателни предприятия остана неясен вчера. Ако аз кандидатствам за преработка на биопродукти, трябва да поема ангажимент не само, че суровината, с която работя е чиста, но и че и след обработката тя ще продължи да бъде био. Това означава, че аз като преработвател трябва да имам съответните регистрации и сертификати. Оказва се, че при ново производство няма как да ми се направи първа инспекция, което означава, че за нови производства няма как да се кандидатства за био. При подаване на проекта кандидатът представя само чертежи, разрешителни за строеж и технология. Но това предстои да се провери дали ще е така.

Един от критериите – за кооперирането между земеделските производители за създаване на предприятие, или между преработвател и фермери – за същото, дава 10 точки. Имате ли наблюдения, че производителите правят стъпки за обединения?

Това е приоритет 5.1 от таблицата за критерии. Ако аз в моето предприятие направя съдружие с определени земеделски производители, така че те да имат дялове в предприятието, се счита, че това е интеграция. И получаваме 10 точки за това, че сме се обединили. Буквалният текст е: „Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини.“ Казано на разбираем език, ако вие имате предприятие за преработка на пипер, може да се срещнете с крупен производител или с няколко такива производители, и да им предложите съдружие. Това се нарича интеграция и се насърчава с допълнителен брой точки. Нямам наблюдения, че това се случва, но е възможно се правят вече подобни стъпки.

 

 

Leave a Comment


+ 5 = единайсет