Последни данни: Най-голямото стопанство в Пловдивска област е върху 67 хил. дка, 20 стопани обработват по 5 дка

Актуална информация за земеделието в областта след Кампанията за директни плащания 2016

Общи данни

  7369 са подали заявления, площта за подпомагане е 2 052 330 дка

♦  360 дка е средния размер на стопанствата 

♦  833 са бенефициенти по схемата за дребните стопанства

♦  15 земеделци са заявили плащане за гъски и ливаден блатар

♦  Биологичните стопанства са 251 върху 70 650 дка 

Областната земеделска дирекция в Пловдив предостави актуална информация за данните от Кампанията за директни плащания 2016, с което отговори на въпросите, поставени от АгроПловдив. Ето цифрите, които получихме:

пазар на плодове и зеленчуциПо време на Кампанията за директните плащания 2016 в областта са подадени общо 7 369 броя заявления. От тях по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ са кандидатствали 5 695 стопани, които са заявили общо 205 233 ха (по СЕПП). Най-многото кандидати по СЕПП са от община Карлово – 863. Те са заявили 37 207 ха по Схемата за единно плащане на площ

Средната площ (средно аритметично) на стопанствата по СЕПП в областта е 36 ха.

Най-голямото стопанство е с площ от 6 747 ха и е в община Марица.

Стопанствата с най-малката допустима площ от 0.5 ха са 20.

Към 30 юни 2016 г. по Схемата за дребни земеделски стопанства бяха разплатени 10 244 2831 лева на 9 096 земеделски стопани в България. От област Пловдив подпомагане по тази схема са получили 833 стопани, като общият размер на субсидията е 918 042 лв.

По мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. от област Пловдив са подадени заявления от 15 стопанства за обща площ от 1 593.17 хектара. Стопаните от област Пловдив са кандидатствали за подпомагане в направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ от мярка 10.

Надя Петкова, биофермер251 стопанства от област Пловдив са подали заявления за участие в направление „Биологично растениевъдство“ по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. Заявената за подпомагане площ е 7 064.99 хектара.

В България отглеждането на животни по биологичен начин се практикува в единични, малки стопанства, които дори съвкупно имат символичен дял в общото производство на животинска продукция до 2012-2013 г. Причините за това са както трудности за животновъдния сектор като цяло, така и по-късното му включване в обхвата на подкрепата по Програмата за развитие на селските райони. Тази тенденция се запазва и през 2014 г. Трябва да се отчете, че био направлението в животновъдството има по-слабо разпространение и в рамките на Европейския съюз.

По предварителни данни постъпили от контролиращите лица в дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство” през 2015 г. общият брой говеда в т.ч. животни в преход и преминали периода на преход  отглеждани в България е 4 209 бр., което е с 2 587 бр. повече в сравнение с 2014 г., овце 18 792 бр., което е два пъти повече в сравнение с предходната година и кози 5 381 бр. с  1 239 бр. повече.

През 2015 г. птиците в система на контрол са 3 041 бр. През 2013 и 2014 г. броят на птиците в система на контрол е едва 500 броя.

През миналата година за първи път в България се отглеждат еднокопитни по методите на биологичното производство. Към настоящия момент броят на еднокопитните животни в система на контрол е 212 броя.

базар на мед в ПловдивВ целия сектор на българското биологично производство, се откроява пчеларството. България заема едно от първите място в света по брой пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин. Силният ръст започва през 2011 г. и до 2014 г. броят на семействата нараства близо два пъти. През 2015 г. броят на пчелните семейства в система на контрол е 178 331, което представлява над  20% от общия брой пчелни семейства отглеждани в страната.

Към настоящия момент в Пловдивска област се отглеждат:

  • 3 460 броя пчелни семейства, което представлява 1,9 % от общия брой на пчелните семейства в система на контрол в България. Пчелните семейства в система на контрол се отглеждат в 17 броя стопанства в Пловдивска област, от общо (биологични и конвенционални) 17 969 бр. броя стопанства с пчелни семейства в България.
  • 330 броя говеда в система на контрол, което представляват 7,8 % от общия брой на говедата в България отглеждани по методите на биологичното производство. Животните се отглеждат в две говедовъдни стопанства от общо (биологични и конвенционални) 42 252 броя говедовъдни стопанства в България.

 

Leave a Comment