Нова наредба за хуманно отношение към телета не ги отделя от майките 8 седмици

BASF

теленцеПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета въвежда нови правила. Проектът е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието и храните. Измененията, които се предлагат и които касаят животновъдите, са малко на брой.

Проектът предвижда промяна на чл. 5-и, според който „телетата на възраст над 15 дни се отглеждат групово в помещения без препятствия“. В новия текст думите „над 15 дни“ се заменят с „над осем седмици“, което означава, че новородените ще бъдат отделяни от майките по-късно.

Друг нов текст гласи, че „минимално количество сух фураж, съдържащ смилаеми влакнини за всяко теле на възраст над 2 седмици, като количеството на влакнините се повишава от 50 до 250 g дневно за телета на възраст от 8 до 20 седмици; на телетата не се слагат юлари;“

Leave a Comment