От 22 май – много пари за малко групи производители

BASF
Четири овощари и градинари могат да сформират група, която да получи финансова помощ за 5-годишна инвестиционна програма
Схемата е сбъркана, в една група трябва да има 100 фермера, коментира браншът
ябълки в градина

Финансовата помощ ще е само за овощари и производители на зеленчуци

От 22 май до 14 юни областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще приемат документи за признаване на групи производители. Условията за участие са изброени в Наредба 11 от 15 май 2007 г. и те се отнасят само за производители на плодове и зеленчуци. Бюджетът на финансовата помощ ще бъде определен с решение на Европейската комисия.

До момента в страната има само две такива групи, и двете са в Пловдивско. Фермерите, включени в тях, са регистрирали общи фирми, подготвили са инвестиционни програми и вече ги изпълняват, тъй като групите им са признати от лятото на миналата година.

Реакцията на фермерите

Аgroplovdiv.bg  попита хора от бранша дали ще опитат да кандидатстват като групи, но реакциите бяха отрицателни. Производител на плодове обясни, че, първо, европейските средства за схемата ще са твърде малко, според вътрешна информация от министерството. Второ, групата трябва да направи сериозни инвестиции, за които са необходими сериозни средства, с каквито повечето овощари не разполагат. И трето – според събеседника схемата е сбъркана. Условието трябваше да е групите да са големи – от по 100 фермера. Сто могат да се обединят, да направят тържище, плодохранилище, цех за заготовка, да се обединят за износ на големи количества плодове и т.н.  като запазят самоличността си на модерни семейни ферми. „Това е успешният път на нашето земеделие – не големи, а малки, гъвкави и ефективни ферми, които могат да се обединят в група, за да са конкурентни“, поясни производителят на плодове.

Колко получава групата

За всяка група производители на плодове и зеленчуци, като процент от стойността на продукцията, предлагана на пазара за периода, за който иска подпомагане и възлиза на 10 % през първата и втората година, 8 % през третата година, 6 % през четвъртата година и 4 % през петата година, а при стойност на предлаганата на пазара продукция над 1 000 000 евро помощта възлиза на 5 % през първата и втората година, 4 % през третата година, 3 % през четвъртата година и 2 % през петата година на периода на изпълнение на плана за признаване, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро на година. Помощта се предоставя за разходи, които са допустими за подпомагане съгласно приложение № 11 на Наредба №11/15.05.2007 год.

Условия за признаване на група

Като „група“ производители на плодове и зеленчуци се признава тази, която има поне 4 членове. Годишният оборот на групата не може да е по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро без ДДС.

За получаване на временно признаване, групата производители на плодове и зеленчуци представя план за изпълнение на изискванията по чл. 7 от Наредба №11/15.05.2007г. на МЗГ. Продължителността на плана трябва да бъде не повече от 5 години, а на отделните мерки в него – не повече от една година. Групите производители на плодове и зеленчуци подават заявления за признаване в два екземпляра в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, по място на регистрация.

Инвестиционна програма

Когато планът за признаване включва извършване на инвестиции към него, групата производители на плодове и зеленчуци прилага и инвестиционна програма за периода на изпълнение на плана съгласно приложение 7. Прилагат се и документи за първия годишен период на програмата съгласно приложение № 8.

Инвестиционната програма е с период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.

Инвестиционната програма включва подробно описание на планираните инвестиции и дейности, които допринасят за постигането на една или повече от следните цели:

– увеличаване на броя на членовете в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 3;

– нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция в съответствие с определените минимални изисквания в чл. 5, ал. 1, т. 4;

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

–  подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

– опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

–  подобряване на хигиенните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

–  подобряване качеството на произвежданите плодове и зеленчуци, и/или

–  подобряване на възможностите за производство и маркетинг на произвежданите плодове и зеленчуци.

Оценка на програмата

Инвестиционната програма се оценява по следните икономически и финансови показатели на предложените инвестиции и дейности:

– прогнози за нетните парични потоци на проекта;

– нетна настояща стойност на инвестицията;

– изчисляване на вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията;

– индекс на рентабилност на инвестицията;

– изчисляване на срока на откупуване на инвестицията.

 

 

Leave a Comment


две + = 10