Площите с лозя намаляват, увеличава се добивът

item_loze2През 2015 г. площите с лозови насаждения в стопанствата намаляват с около 4% спрямо предходната година, до 50 705 ха, като за над 9 хил. ха не са полагани грижи, основно поради икономически и социални причини. Това сочат данните в Аграрния доклад на МЗХ.

През годината са създадени 477 ха нови винени лозя, а младите, невстъпили в плододаване са над 1 500 ха. Неподдържаните лозя, както и тези на маломерни и разпокъсани парцели извън земеделските стопанства, са 12 086 ха. Общите площи с лозя през 2015 г. възлизат на 62 791 ха, с 0,1% по-малко в сравнение с предходната година.

Традиционно, най-голям дял от лозята в стопанствата (близо 70%) се намират южната част на страната, главно в Югоизточен и Южен централен райони. През 2015 г. са реколтирани общо 38 712 ха с лозя, с 21% повече спрямо предходната година. От над 1 000 ха от плододаващите лозя през годината не е прибрана продукция, вследствие на лоши климатични условия.

В сравнение с 2014 г., общо реколтираните площи с бели винени сортове лозя нарастват с около 25%, като се наблюдава чувствително увеличение на реколтираните площи в почти всички райони, с изключение на Югозападния район, където е налице намаление с 85%.

При десертните сортове лозя общо реколтираните площи са с около 40% повече спрямо 2014 г., като в Северозападния и Североизточния райони нарастването е с над два пъти и половина. При червените винени сортове също се наблюдава увеличение на реколтираните площи – общо с 18%, най-значително в Северозападния и Югоизточния райони.

Водещо място в структурата на лозовите насаждения през 2015 г. продължават да заемат червените винени сортове, с относителен дял от около 62%, следвани от площите с бели винени сортове – около 32% и десертните – около 6%.

През 2015 г. се регистрират значително по-високи средни добиви от лозя спрямо предходната година. При винените сортове средният добив за страната нараства с около 63%, до 6 702 кг/ха, а при десертните сортове – с около 65%, до 7 240 кг/ха. Най-високи средни добиви, както за винените, така и за десертните сортове, се отчитат в Югоизточния район.

По данни на Изпълнителната агенция по лозата и виното, през 2015 г. общото производство на грозде (лозя и асми) в страната възлиза на 261 820 тона, което е близо два пъти над нивото от 2014 г. Производството на грозде от лозя нараства с около 99% на годишна база, до общо 260 677 тона, в съотношение винено – 94% и десертно – 6%. От друга страна, продукцията от асми намалява с 20%, до 1 143 тона.

Традиционно, най-голямо производство от лозя е отчетено в Югоизточен и Южен централен райони, в които са концентрирани около 75% от цялата продукция. През 2015 г. се наблюдава чувствително увеличение на производството на грозде от лозя във всички райони на страната, достигащо до близо 2,3 пъти в Югоизточен и Североизточен район. Около 93% (242 936 тона) от произведеното през 2015 г. грозде са преработени във вино и други продукти на гроздова основа, а останалите 7% (18 884 тона) са предназначени за директна консумация в прясно състояние.

Leave a Comment