Какви ще са новите такси за обучение в държавните ВУЗ за агрономически и ветеринарни специалности

магистри в Аграрен университетПрез миналата седмица правителството одобри постановление за таксите, които ще събират държавните висши училища през учебната 2017/2018 г.

Шест висши училища в страната предлагат обучение в агрономически и ветеринарни специалности. 

В Аграрния университет в Пловдив бакалаври, редовно обучение, които изучават агрономически науки и ветеринарна медицина ще плащат годишно по 720 лева. Миналата година таксата за агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита, зооинженерство и други също бе 720 за година. За задочниците е 680 лв. Обучението „магистър след бакалавър“ по същите специалности е 980 лв. редовно и 860 лв. задочно.

Обучението на бакалаври по биологично земеделие, аграрно инженерство и други, се заплаща годишно по 620 лв. За магистрите таксата е 760 лв. редовно и 700 лв. задочно.

В „Тракийски университет“ в Стара Загора таксата за бакалаври по зооинженерство и по агрономство е 700 лв. – и редовно, и задочно обучение.

Магистри след бакалаври ще платят годишна такса по същите специалности в размер на 900 лв., като отново няма разлика за редовните и задочните студенти. За магистрите по ветеринарна медицина следването ще струва 900 лв.

Лесотехническият университет в София предлага на новоприетите бакалаври обучение в агрономство (растениевъдство) и растителна защита срещу 800 лв. за година. Задочниците бакалаври – първа година, ще платят по 440 лева. За новите бакалаври, избрали специалността „Горско стопанство“, обучението ще струва 660 лв. – редовно и 440 лв. – задочно.

Степента „магистър след бакалавър“ по агрономство и растителна защита ще струва през учебната 2017/2018 г. също 800 лв. редовно и 440 лв. задочно. Таксата за „Магистър“ по ветеринарна медицина, редовно обучение, е 1000 лв. „Магистър след бакалавър“ по „Горско стопанство“ се заплаща в същия размер, в който е и годишното обучение в бакалавърска степен.

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ бакалаври по специалността „Растениевъдство“ ще са с такса от 650 лв. – редовно и задочно. „Магистър след бакалавър“ ще струва 740 лв. редовно и задочно.

Техническият университет във Варна има професионално направление „Общо инженерство“ и „Растениевъдство“, в което бакалаврите ще заплащат 650 лв. за редовно и 450 лв. за задочно обучение. Таксата за магистър след бакалавър съответно е 700 и 550 лв. за редовни студенти и задочници.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ предлага обучение по растителна защита. Таксата за бакалаври – редовно и задочно обучение, и за магистри след бакалавър, е една и съща – 600 лева.

Leave a Comment