Степно-храстовите и агроекосистемите у нас са богати на растения и животни, установи първото картиране

BASF

Степно-храстовите и агроекосистемите у нас са богати на растения и животни, установи първото изследване и картиране, извършено на територията на страната. Резултатите бяха представени наскоро на заключителната конференция по проекта, изпълнен от екип в състав катедра „Екология и опазване на природната среда“ при СУ „Св. Климент Охридски“, консултантска фирма „Аберон“ ООД и картографите „Картгео“ ООД.

ПроектътКартиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми (СХЕ) и агроекосистеми (АЕ) на територията на България (извън НАТУРА 2000)” е финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 и е част от инициативата за картиране и оценка на екосистемните услуги в Европейския съюз (MAES).

Това е първото изследване и картиране на СХЕ в България от гледна точка на техния потенциал да предоставят ползи за хората (т.нар. екосистемни услуги). СХЕ в страната ни са в добро състояние и са богати на растения и животни – в по-голямата част от тях се срещат около 30 растителни вида и 130 гръбначни и безгръбначни животни.

По време на конференцията бяха представени и резултатите от социално- икономическите проучвания, включително и съпровождащите ги публични обсъждания сред заинтересовани страни. Проучванията анализират състоянието на информираността за ползите и потребностите на ползвателите на екосистемни услуги, както и техните препоръки към отговорните институции с цел устойчиво управление на храстовите и агро-екосистемите в България.

По време на събитието беше представена изложба на подбран снимков материал на най-разпространените храстови екосистеми и карти на състоянието им от територията на страната.

Събитието приключи с активна дискусия с участието на представители от неправителствения сектор (Коалиция за климата, Натуралистично, БДЗП, Сдружение „Природа назаем” и др.), научните и академични среди (БАН, Селскостопанска академия, Институт по гората, Институт по аграрна икономика, Медицински университет, София др.), Дирекция на ПП „Витоша”, Конфедерация на българските пчелари, Лесозащитна станция – София, земеделски производители и други. Участниците споделиха своя опит в подобни теми и дадоха препоръки за последващото развитие по темата и синхронизиране й с останалите проекти за картиране и оценка на 9 /девет/ типа екосистеми в рамките на програма BG03.02.

Leave a Comment


8 − едно =