През 2012 г.: 50 млн. лв. помощ за агроекология, 6.6 млн. за Натура 2000

Завишение за повечето плащания по Програмата за развитие на селските райони регистрира в рамките на годината Министерството на земеделието и храните. Почти двойно са се увеличили изплатените суми по мярка 214 „Агроекологични плащания“, като са достигнали 50.2 млн. лв. По мерки 211 и 212 за подпомагане на ограничените от природата ферми в планински и непланински райони, са изплатени общо над 112 млн. лева. Парите са разпределени между почти 38 000 стопани.  По мярка 213 – „Плащания по Натура 2000 за земеделските земи“ са преведени 6.6 млн. лв. на 3309 фермери.

Резултатите показват засилен интерес от страна на земеделските стопани към „зелените” мерки от ПРСР, но са и свидетелство за ефективните усилия на администрацията, отбелязват от МЗХ.

Наред с това, ДФ „Земеделие” оторизира и  5.2 млн. лв. за специфична подкрепа за животновъдите. От тях по схемите за поддържане на производството на краве мляко, за икономически уязвими ферми, за ферми в необлагодетелстваните райони и в нитратно уязвими зони, се изплащат 3.5 млн. лв. на общо 414 кандидати. По схемите за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и в необлагодетелствани райони оторизираните средства са 1.7 млн. лв., а подпомогнатите кандидати са 2504. Плащането е в размер на 40 лв. на глава животно за икономически уязвими общини и по 35 лв. – в необлагодетелстваните райони.

Leave a Comment


7 + = осем