Юли: Болести и неприятели в оранжериите и растителна защита срещу тях

BASF

Автори: Проф. д-р Стойка Машева (smasheva@abv.bg), Доц. д-р Винелина Янкова (vinelina@abv.bg), Гл. ас. д-р Дима Маркова (dimamarkova@abv.bg)

ИЗК „Марица”-Пловдив

оранжерияПоддържането на оптимална температура и влажност в оранжериите са от ключовите мерки за превенция срещу болестите. Предпазните пръскания могат да опазят напълно продукцията, ако са извършени навреме. Важно е да се използват продукти за растителна защита с кратък карантинен срок заради активните беритби през юли.

Болести при домати, краставици, пипер

Картофена мана (Phytophthora infestans)

Картофената мана е икономически най-важната болест при основните оранжерийни зеленчуци. Опасността от нападение е явно изразена при наличие на висока въздушна влажност.

Признаци: воднисти петна с неправилна форма по най-старите листа, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп – спороношението на гъбата. По-късно те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса може да загине. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото – едри и воднисти и го обхващат изцяло.  По плодовете те са кафяви, грапави, с лъчиста структура. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Мерки за контрол: Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска задържане на капки роса по растенията. При наличие на „критични периоди” да се извършват предпазни третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 0,15%; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ 60 ВГ – 20-30 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; ФОРТУНА ГЛОУБ – 200 г/дка;

Кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp. solani)

Този патоген напада при висока въздушна влажност.

Признаци: По листата се появяват дребни воднисти петна, достигащи до 5-7 mm в диаметър. По-късно те изсъхват, стават тъмно-кафяви до черни с концентрична структура, сливат се и листът прегаря. Петната по стъблото, листните и цветните дръжки са подобни, с характерната концентрична структура. По плодовете те започват от дръжчената ямичка и също имат концентрична структура. При висока относителна влажност на въздуха засегнатите участъци се покриват с черен налеп от спороношението на гъбата.

Мерки за контрол: Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Отстраняване на старите листа.

Разрешени продукти за растителна защита: ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ДИФКОР 250 СК – 50 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; ОРТИВА ТОП СК – 100 мл/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; ФОРТУНА ГЛОУБ – 200 г/дка; ЦИДЕЛИ ТОП – 100 мл/дка.

Сиво (ботритисно) гниене (Botrytis cynerea)

Напада растенията във всички фази от развитието им.

Признаци: по листните дръжки и върховете на листните пластинки се появяват светлокафяви продълговати петна. При висока въздушна влажност петната се покриват с обилен сивокафяв мицел и спороношение на гъбата. Развитието на болестта по плодовете най-често започва от дръжчената ямичка, където тъканите изсветляват и омекват. По-късно се покриват с обилно спороношение.

Мерки за контрол: Колтученето да се извършва в по-късните часове на деня, когато росата се е вдигнала. Поддържане на оптимален температурно-влажен режим.

Разрешени продукти за растителна защита: АРВАК 50 ВГ – 150-200 г/дка; СИГНУМ – 100-150 гр/дка; ДИФКОР 250 СК – 50 мл/дка; ДРИЗА ВГ – 150-200 г/дка; ПРОЛЕКТУС 50 ВГ – 80-120 г/дка; РЕБЮТ ВГ – 150-200 г/дка; САБУЕСО – 150-200 г/дка.

Листна плесен (Fulvia fulva)

Има икономическо значение за оранжериите с пластмасово покритие.

Признаци: По горната страна на листата се появяват сравнително едри, бледи петна с неправилна форма и неясно ограничени. По-късно те пожълтяват. При висока въздушна влажност долната им повърхност се покрива със светъл налеп от спороношението на гъбата, който по-късно потъмнява и става кадифенокафяв. Когато броят на петната върху един лист е значителен, те се сливат и той прегаря.  При наличие на благоприятни условия посевът може да се обезлисти, което силно редуцира добива.

Мерки за контрол: Отглеждане на устойчиви сортове домати. Оптимална гъстота на посевите. Поддържане на оптимален температурно-влажен режим (въздушна влажност под 70% и температура 18-220С). Отстраняване на старите листа.

Разрешени продукти за растителна защита: СИГНУМ – 100-150 гр/дка; СИНСТАР – 70-80 мл/дка, и ЦИДЕЛИ ТОП – 100 мл/дка.

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Това е заболяване има значение при отглеждане на краставици през цялата вегетация.

Признаци: По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Болестта може да обхване за кратко време цялото растение и силно да редуцира добива.

Мерки за контрол: Поддържане на оптимален температурно-влажен режим. Да не се допуска образуването на роса по листата.

Разрешени продукти за растителна защита: АЛИЕТ ФЛАШ – 03%; ВЕРИТА ВГ – 0,15%; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК – 120-160 мл/дка; КОРСЕЙТ 60 ВГ – 20-30 г/дка; КОСАЙД 2000 ВГ – 100-155 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; ПОЛИРАМ ДФ – 180-200 г/дка;

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii)

Климатичните условия през юли са особено благоприятни за развитието на този патоген.

Признаци: По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават както по горната, така и по долната повърхност на листата и листните дръжки. При силно нападение растенията се обезлистват, плодовете издребняват и се деформират. Добивите са силно редуцирани.

Мерки за контрол: Отглеждане на устойчиви сортове. Поддържане на оптимални температурно-влажнни условия в оранжериите. Оросяване на пътеките през деня. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита: БАЙФИДАН 250 ЕК – 0,02%;  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%), ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка, КУАДРИС 25 СК – 0,075%, КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка, СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%, ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка, ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК/ТРИДЕМОЛ 25 ЕК – 0,02%.

Брашнеста мана по пипер (Leveilula taurica syn. Oidiopsis taurica )

Периодът е особено благоприятен за развитието на брашнеста мана по пипера, отглеждан в оранжериите.

Признаци: По горната страна на листата се появяват дребни светли, жълтеникави петна с неправилна форма, понякога ограничени от нерватурата. Долната им страна се покрива с рехав бял гъбест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната нарастват и се сливат. Спороносен налеп може да се появи и по горната страна. Нападнатите  листа окапват. При силно нападение растенията могат да се обезлистят.

Мерки за контрол: Отглеждане на устойчиви сортове. Повишаване на въздушната влажност в оранжериите. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита: БАЙФИДАН 250 ЕК – 0,02%;  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%), ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка, КУАДРИС 25 СК – 0,075%, КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка, СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%, ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка, ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК/ТРИДЕМОЛ 25 ЕК – 0,02%.

Неприятели

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Пеперудите на неприятеля са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Повреди нанасят гъсениците. Те предпочитат най-много листата и стъблата на растенията, но нападат и плодовете. Симптоми за наличието на молеца са къси и широки мини по листата, в които могат да се видят гъсеници и екскременти, разположени в единия край. Повредите по плодовете предоставят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им.

Мерки за контрол: Използване на феромонови уловки за навременно установяване на неприятеля и предприемане на навременни мерки за контрол. При ниска плътност може да се внесе някой от биологичните агенти Macrolophus pygmaeus или Nesidiocoris tenuis.

Разрешени продукти за растителна защита: АВАНТ 150 ЕК – 25 мл/дка, АЛВЕРДЕ 240 СК – 0,1%, АЛТАКОР ВГ – 8-12 г/дка, АМПЛИГО 150 ЗК – 40 мл/дка, АФЪРМ 095 СГ – 150 г/дка, ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК – 0,08%, ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,05%, КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0,08%, КОРАГЕН 20 СК – 14-20 мл/дка, ЛАНАТ 20 СЛ – 125 мл/дка, ЛАНАТ 25 ВП – 100 г/дка, МОСПИЛАН 20 СП – 0,02%, НИМ АЗАЛ Т/С – 0,3%, ПИКАДОР 20 СЛ – 0,05%, РАПАКС – 100-200 мл/дка, СИНЕИС 480 СК – 10-25 мл/дка (20-25 мл/100 вода), УОРАНТ 20 СЛ – 50 мл/дка.

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Възрастните белокрилки са активни през нощта, когато прелитат на къси разстояния. През деня се крият по долната страна на листата и летят само при обезпокояване. Вредят ларвите, нимфите и възрастните. Те смучат сок предимно по долната страна на листата на растенията. При храненето си ларвите отделят голямо количество захари под формата на „медена роса”, в резултат на което листата стават лепкави. Върху нея се развиват чернилни гъбички и се нарушават физиологичните процеси на нападнатите растения.

Мерки за контрол: За проследяване появата и плътността на белокрилката да се използват жълти лепливи уловки. При ниска плътност в оранжериите може да се внесе биологичният агент Encarsia formosa.

Разрешени продукти за растителна защита: При домати и краставици: АДМИРАЛ 10 ЕК – 0,05%, АКТАРА 25 ВГ – 0,03%, чрез система за капково напояване АКТАРА 25 ВГ – двукратно – при млади растения на възраст до 6 седмици: 1-во внасяне – 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне: 14 дни след първото (40 мл/дка) – еднократно – при растения на възраст повече от 6 седмици (80 мл/дка), БИ-58 – 0,1%, ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 0,03%, ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 50 мл/дка, ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,05%, ЕФОРИЯ 045 ЗК – 125 мл/дка, КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0,08%, ЛАНАТ 20 СЛ – 125 мл/дка, ЛАНАТ 25 ВП – 100 г/дка, МЕТЕОР – 80-90 мл/100 л вода, МОСПИЛАН 20 СГ – 35-40 г/дка, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка и ФЮРИ 10 ЕК – 0,02%.

При домати: БРАИ – 50-112,5 мл/дка, МОСПИЛАН 20 СП – 0,02%, МУЛИГАН – 25-95 мл/дка, ПРОТЕУС О-ТЕК – 0,05-0,06%.

Трипсове

По нападнатите органи на растенията (листа, листни дръжки, цветове и плодове) се образуват малки белезникави петна с тъмни точици, екскрементите на неприятеля. При по голяма плътност петната се сливат. В оранжериите вредят:

 • Тютюнев трипс, Thrips tabaci – открива се най-вече по листата, по-рядко напада цветовете. Благоприятни условия за развитието му са високи температури и ниска въздушна влажност.
 • Западен цветов (калифорнийски) трипс, Franklinella occidentalis – установено е, че по краставиците неприятелят предпочита цветовете. Генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в ранните фази от развитието си изсъхват и окапват.

Мерки за контрол: За мониторинг да се използват сини лепливи уловки, които в по-голям брой редуцират плътността на неприятелите.

Разрешени продукти за растителна защита – При домати и краставици:

 • срещу трипсове: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 30 мл/дка, КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/НИНДЖА/ФОРЦА – 42-80 г/дка, МЕТЕОР – 60-70 мл/100 л вода, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка.
 • срещу калифорнийски трипс: ФЮРИ 10 ЕК – 0,015%.

При домати:

 • срещу трипсове : ДИКАРЗОЛ 10 СП – 556 г/дка.
 • срещу калифорнийски трипс: СИНЕИС 480 СК – 10-37,5 мл/дка.

При краставици:

 • срещу калифорнийски трипс: СИНЕИС 480 СК – 10-25 мл/дка.                                                                                                                                                                                                                                Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)Паяжинообразуващите акари живеят и се хранят върху долната листна повърхност. При силно нападение листата се покриват с паяжина. Неприятелят смуче сок и на мястото на убождане се образува бледозелено петънце с точковидна форма. По-късно петната се сливат, листът се прошарва мраморно. Паяжинообразуващите акари предпочитат по-старите листа с намалено съдържание на вода, както и застарелите, засушени растения. При силно нападение растенията изсъхват.

  Мерки за контрол: Унищожаване на плевелите; поддържане на оптимална почвенна влажност (да не се допуска засушаване) и редовно обследване на площите.

  Разрешени продукти за растителна защита: Ортус 5 СК 0,1%, Нисоран 5 ЕК 0,06%, Флорамайт 240 СК 40 мл/дка, Санмайт 20 ВП 0,075%, ВЕРТИМЕК 018 ЕК 60 мл/дка, НимАзал Т/С 0,3%.

EKODARPOL

Leave a Comment


четири + 5 =