Турът на председателя на ССА стигна до Институт „Пушкаров“

BASF

Институт ПушкаровТурът, който новият председател на Сеслскостопанска академия (ССА) проф. Васил Николов започна след назначаването му, достигна до Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР).

Колективът на института е разказал за сферите, в които се работи. Там се осъществяват химични, физични, микробиологични и агрохимични анализи на почви и растения. Земеделските производители могат да получат консултации както за осъществяване на оптимално торене, така и за борба с плевели, болести и неприятели по отглежданите селскостопански култури. В ИПАЗР се осъществява радиоекологичен мониторинг и контрол на почви, води, наноси, растения и храни.

Учените от ИПАЗР „Пушкаров“ дават съвети на фермерите за борба с ерозията в земеделските земи и за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти. Извършват оценки за водообмена в системата почва-растение-атмосфера и препоръки за водоспестяващи и екологосъобразни прецизни поливни режими. Правят оценки за агроклиматичния потенциал на земите за ефективно отглеждане на различни земеделски култури. Извършва се картографиране и мониторинг на икономически важни вредители, изпитва се устойчивостта на сортове и хибриди земеделски култури към причинители на икономически важни болести.

Фермерите може да получат съвети за техническите средства за механизиране на процесите в растениевъдството и животновъдството, технологиите и съоръженията за прибиране и оползотворяване на биомасата от земеделското производство и съвременни решения за логистика и машиноизползване на земеделската техника.

Проф. д-р Николов е разгледал Музея на почвите, Лабораторния блок на института, в това число и акредитираната референтна изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания, която е една от двете лаборатории в България с най-голям обхват на изследвания и капацитет на персонала.

Обсъдени са били и възможностите на института да подкрепя МЗХГ при реализирането на Програмата за развитие на селските райони чрез осъществяване на агрохимическо обслужване на земеделието, мониторинг на състоянието на почвените ресурси, агроекологично райониране на земеделските култури, очертаване на земеделските територии с природни ограничения за земеделско ползване и други.

EKODARPOL

Leave a Comment


едно + 5 =