Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

BASF

 

Ако проектът е за оборудване, кандидатите трябва да докажат правно основание за ползваната сграда за 6 години напред

цех на "Фунгоробика"Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност. Вторият е за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност. Това е залегнало в подготвените изменения и допълнения на Наредба № 20 от 2015 за прилагане на подмярката. Проектът на норматива е публикуван на страницата на МЗХГ.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане е намалена от 3 млн. евро на 2 млн. евро.

В чл. 7, който определя допустимите кандидати, се създава нова алинея, която гласи: „За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала“.

Въвеждат се допълнителни изисквания към поръчителите в случаите, когато бенефициентът кандидатства за авансово плащане чрез договор за поръчителство с цел да се гарантира, че съответния механизъм е еквивалент на банковата гаранция.

За да се гарантира, че се финансират жизнеспособни и обосновани инвестиции в раздел „Изисквания към проектите“ се прецизира текста, касаещ заложената готова продукция в бизнес плана и нейното съответствие с капацитета съгласно технологичния проект както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите.

С цел предотвратяване създаването на изкуствени условия се въвежда изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. Вече ще е необходимо предоставяне на документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.

Проектът на наредбата въвежда пояснение за допустимите разходи за закупуване на софтуер, които следва да са свързани с преработвателната дейност на кандидата. Изменят се текстовете, касаещи общите допустими разходи по един проект, с което разходите за правни услуги се включват в ограниченията за размер за консултантски услуги с цел обоснованост на разходите.

При кандидатстване и по тази мярка, проектите ще се подават в системата ИСУН 2020 и ще бъдат видими за широката общественост. В системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативната програма.

С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца РА да публикува за одобрените кандидати и проекти и място на изпълнение на проекта и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

Въвежда се още дефиниция за коефициентът на обща ликвидност във връзка с изискванията към поръчителите при кандидатстване за авансово плащане с договор за поръчителство.

В мотивите към проекта на наредбата се посочва, че в процеса на прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 г. е било установено, че част от бенефициентите не са запознати добре със своите задължения за изпълнение на проекта и не ги спазват. По тази причина се увеличават процента на грешки при изпълнение и съответно намаляване или отказване изплащане на финансовата помощ. За преодоляване на проблема в наредбата се въвежда възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите.

С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

EKODARPOL

Leave a Comment


− осем = 1