207 договора по 5 мерки от ПРСР подписа земеделското министерство от месец май досега

BASF

ръководство на МЗХГВ отчета за 100-те дни от управлението на екипа на министър Румен Порожанов (той е публикуван на страницата на земеделското министерство – ТУК), са посочени и подписаните договори с одобрени кандидати по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те са за периода от 4 май, когато новият министър зае официално поста, досега. По 5-те изброени мерки са сключени общо 207 договора.

Ето какви са цифрите:

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – одобрени 150 договора и сключени 110 за 99 млн. лв. субсидия и разходи за 180 млн. лв.

По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – подписани 8 договора на стойност 31 441 402 лв.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – един договор.

По подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ подписаните договори са 42 бр. с одобрени разходи от 23 090 503 лв.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 46 проекта на стойност 53 млн. лв.

EKODARPOL

Leave a Comment


8 − = две