Изнесли сме храни и живи животни за 5.4 млрд. лв. при салдо на плюс

BASF

тир с телетаПрез 2016 г. България е изнесла за ЕС и трети страни храни и живи животни на стойност 5 399.5 млн. лв., показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) за външнотърговския ни обмен. От тях износът за държавите от ЕС е за 3 746.5 млн. лв., а за трети страни – 810.9 млн. лв.

В същото време вносът на тази група стоки е за 4 149.8 млн. лв., което дава положително салдо в размер на 1 249.7 млн. лв. И тук преобладава вносът от ЕС, който е за 3 315.4 млн. лв.

Износът на храни и животни представлява към 11 процента от общия износ на България.

Спрямо 2015 г. износът на храни и живи животни е нараснал с 11.2%, а вносът с 4.2 на сто.

Като цяло, през 2016 г. са изнесени стоки за 47 186.3 млн. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 5.0%. При сравняване на месечните данни за 2016 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (20.0%), а най-голям спад – през март (7.7%). Внесените стоки (по цени CIF) през 2016 г. са за 51 206.2 млн. лв., или с 0.7% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса за 2016 г. и съответно за 2015 г. показва, че най-голямо е увеличението през август (16.9 %), а през април е регистрирано най-голямото понижение (11.4%).

С най-голям паричен обем е износът на машини, оборудване и превозни средства. Той се равнява на 10 163.4 млн. лв. В същото време обаче вносът на стоки от същата група е по-голям и достига 14 319.5 млн. лв.

EKODARPOL

Leave a Comment


6 − = три