Порожанов пита за съхнещите иглолистни гори край Карлово

BASF

Балкана при Карлово

Причините са в промяна на климата, изчерпване на почвения запас и остаряване на дърветата, обясни инж. Ботьо Арабаджиев

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов специално изиска от представителите на Южноцентрално предприятие и Лесозащитна станция Пловдив да предоставят информация за съхнещите гори до Карлово. Това се случи по време на третото заседание на кризистния щаб в присъствието на народния представител от района Веска Ненчева.

Инж. Ботьо Арабаджиев, директор на ЮЦДП информира, че от направената инспекция на място стана ясно, че това са насаждения, които са засегнати от съхнене поради комплекс от фактори, сред които промяна на климатичните условия, изчерпване на почвения запас и достигане на определена възраст за дървесния вид. Беше посочено, обаче, че има наличие на добър подраст от широколистни видове и се разчита, че естественото възобновяване ще е до 85%. По време на дискусията, бе уточнено, че успоредно с процеса на трансформация на поразените иглолистни насаждения с широколистни, ще има и регенерация на иглолистните насаждения. Според експертите това ще е добро взаимодействие между двата вида, което ще запази досегашните противоерозионни и защитни функции на гората.

Румен Порожанов увери участниците в щаба, че е създадена организация за инвентаризиране, възлагане на добив и усвояване на увредената дървесина от горски територии, засегнати от съхнене, вредители и абиотични фактори.

Заместник-министър Атанас Добрев подчерта, че 6-те държавни горски предприятия продължават да работят усилено по усвояване на увредената дървесина по вече изготвения и действащ краткосрочен план за действие. Отново беше поставен въпросът за необходимостта от мобилизиране на повече специализирана техника, както и за необходимостта от привличане на повече работна ръка, тъй като наличните бригади към момента не са достатъчни.

Директорите на предприятия информираха, че намаляват новите площи инвентаризирани короядни петна. Същевременно те посочиха, че на места продължава да се снижава цената на добитата увредена дървесина, както и да се предлага атрактивна цена за добива й, за да се повиши мотивацията на бизнеса. 40% от общо инвентаризираната увредена дървесина е добита.

Leave a Comment


− 4 = пет