Наредба: Въпроси по мярка 4.2 се задават до 3 седмици преди затварянето й

BASF
Ако кандидатите не са доволни от оценките на проектите им, направени при предварителния ранкинг, който се оповестява публично, те имат срок от една седмица да възразят

Натура фитПреди да бъде обнародвана в Държавен вестник, Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Нормативът може да се прочете в сайта на земеделското министерство при „Проекти на нормативни актове“.

Преди близо месец министър Румен Порожанов прогнозира в Пловдив, че приемът по подмярката ще започне към 20 октомври при положение, че той издаде заповед за нея към края на септември. Заповед обаче все още липсва към 12:00 часа на 13 октомври.

Прочети още: Фермери и предприятия с 3 г. история и с персонал ще получат + 15 т. по мярка 4.2

Ето и част от добавените текстове към предишната Наредба 20 за подмярка 4.2.

Чл. 34. (1) Кандидатите могат да искат разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на посочен в обявата електронен адрес. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган на ПРСР. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 Чл. 35. (1) Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН.  В случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи, техническите или работни проекти могат да се представят на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ-РА по място на извършване на инвестицията.

(2) Проектното предложение се състои от:

 1. електронен формуляр за кандидатстване по образец, съгласно приложение № 11;
 2. основна информация за проектното предложение съгласно приложение № 12;
 3. документи съгласно приложение № 12а.

 (3) С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“, кандидатът подписва единствено електронния формуляр, което удостоверява достоверността на всички приложени документи. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП. Когато проектното предложение се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно и формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице.  

(4) Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат „рdf“, „xls“ или друг формат, указан в приложение № 12а. Основната информация за проектното предложение се прилага във формат „рdf“, подписан от кандидата и във формат „xls”. Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се представят при поискване.

…..

Чл. 37. (1) Проектното предложение може да бъде подадено и при липса и/или нередовност, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции  или документи, които не променят качеството на проектното предложение и това изрично е отбелязано срещу съответния документ в Приложение № 12а.

(2) За проектни предложения с липси и нередовности по ал. 1, неотстранени най-късно в срока по чл. 40, ал. 8, производството по отношение на кандидата се прекратява. При липси или нередовности на документи, доказващи съответствие с критерии за подбор, неотстранени най-късно в срока по чл. 40, ал. 3 проектното предложение не получава точки по съответния критерии.

(3) За проектни предложения с липсващи документи, извън изброените в ал. 1, производството по отношение на кандидата се прекратява.

(4) Допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите относно декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена само по искане на оценителната комисия.

Чл. 38. В случай на проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, РА задължително извършва посещение на място.

Чл. 39. (1) В срок до една седмица от крайния срок за подаването на проектните предложения изпълнителният директор на РА назначава оценителна комисия.

 (2) Комисията по ал. 1 оценява и класира проектните предложения до три месеца от нейното назначаване, а в случаите по чл. 30, ал. 2 от ЗУСЕСИФ – до три месеца за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаването ѝ не е посочен по-дълъг срок, който не може да надвишава 4 месеца. Работата на комисията приключва с оценителен доклад до изпълнителния директор на РА.

(3) В случаите, при които размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в обявата по чл. 33, ал. 1 за съответния период на прием, оценителната комисия прави предварителна проверка по критериите за подбор на проектните предложения в срок до един месец от нейното назначаване. В този случай изпълнителният директор на РА в акта за назначаване на оценителната комисия включва и едномесечният срок за предварителна проверка по критериите за подбор.

(4) Членовете и резервните членове на комисията са служители на РА. В комисията може да се включат и външни оценители. По своя преценка управляващият орган може да излъчи свои представители, които се включват в комисията със статут на наблюдатели.

Чл. 40. (1) В срока по чл. 39, ал. 2 и 3 оценителната комисия, въз основа на оценителни листове, утвърдени от изпълнителния директор на РА и публикувани в ИСУН не по-късно от датата на публикуване на обява за откриване на процедура чрез подбор, извършва:

 1. предварителна проверка на проектните предложения по критериите за подбор;
 2. проверка за административно съответствие и допустимост;
 3. техническа и финансова оценка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с проектното предложение, включително окончателна оценка по критериите за подбор.

(2) Въз основа на извършената предварителна проверка по критериите за подбор по ал. 1, т. 1, комисията изготвя списък на всички проектни предложения, като посочва получения брой точки за всеки един проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на РА.

(3) Кандидатите могат писмено да възразяват пред министъра на земеделието, храните и горите в едноседмичен срок от публикуването на списъка по ал. 2.

(4) Министърът на земеделието, храните и горите в едноседмичен срок след приключване на периода на прием назначава комисия в състава на която могат да се включват и представители на РА. Комисията се произнася с решение по възраженията по ал. 3 в двуседмичен срок от получаването им.

(5) Комисията по ал. 4 изпраща решението по всяко възражение на оценителната комисия по чл. 39, ал. 1.

(6) Въз основа на извършената предварителна проверка по критериите за подбор по ал. 1, т. 1 и решенията по ал. 4, комисията по чл. 39, ал. 1 изготвя списъци на проектните предложения, класирани в низходящ ред според броя на получените точки:

 1. за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 % бюджета, определен в обявата за откриване на производството за съответния период на прием;
 2. получили еднакъв брой точки, за които има остатъчен разполагаем бюджет, но сумата от тях надвишава 130 % от бюджета по обявата;
 3. всички останали подадени проектни предложения.

(7) За проектните предложения по ал. 6, т. 1 и 2 се извършват оценките за административно съответствие и допустимост по ал. 1, т. 2.

 (8) Когато при проверките по ал. 1, т. 2 се установи липса на документи по чл. 37, ал. 1 и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя срок от 15 дни за тяхното отстраняване.

(9) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

(10) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 2 комисията изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

(11) В списъка по ал. 10 се посочват и основанията за недопускане и той се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс като същото подлежи на оспорване по реда Административнопроцесуалния кодекс.

(12) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 10, може писмено да възрази пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в едноседмичен срок от съобщаването.

(13) За разглеждане на възраженията по ал. 12 и проверка на основателността им изпълнителният директор на ДФЗ-РА определя служители, различни от тези, участвали в оценката по ал. 1, т. 2, които изготвят мотивиран доклад.

(14) Изпълнителният директор на ДФЗ-РА се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:

 1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка или
 2. прекратява производството по отношение на кандидата.

(15) Когато при проверките по ал. 1, т. 3 се установи нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН, като определя срок от 15 дни за отстраняване й.

(16) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

(17) Като част от проверките по ал. 1, т. 2 и 3, РА може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

 1. посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;
 2. след приключване на посещението на място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
 3. екземпляр от протокола по т. 2 се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;
 4. в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
 5. в едноседмичен срок от получаването на протокола по т. 4 за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.

(18) За проектните предложения по ал. 6, т. 3 проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка може да се извърши при наличие на остатъчен бюджет след приключване на оценката на допуснатите за техническа и финансова оценка проектни предложения.

(19) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 3 и ал. 18 комисията изготвя оценителен доклад, който включва:

 1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за подбор, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях;
 2. списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за подбор, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;
 3. списък на проектни предложения, за които да бъде отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и основанието за отказа им, като в него се включват и проектните предложения по ал. 6, т. 3, за които не е приложена процедурата по ал. 18.

 

Leave a Comment


едно + = 9