Стопани с 6-7 крави, малини от 13 до 16 дка и др. могат да кандидатстват по мярка 4.1.2

BASF

сортиране на прасковиПрез ноември ще бъде отворена за прием подмярка 4.1.2 за инвестиции в малките земеделски стопанства, обяви в събота зам. земеделският министър Лозана Василева.  От ИнтелиАгро припомнят, че с приоритет ще се ползват секторите Плодове и зеленчуци, Етерично – маслени и лекарствени култури и животновъдство само в планински райони.

Допустими по подмярката ще са инвестиции в:

  • Строителство или обновяване на сгради и др. недвижима собственост, използвана за земеделското производство, вкл. за опазване компонентите на околната среда;
  • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
  • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
  • Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване;
  • Разходи за закупуване на земя, сгради и помещение, необходими за изпълнението на проекта (до 10% от общата стойност на инвестициите);
  • Закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
  • Разходи, свързани с подготовката на проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение – до 12% от общия размер на допустимите разходи по проект.По мярка 4.1.2 могат да кандидатстват

По мярка 4.1.2 могат да кандидатстват земеделци със стандартен производствен обем (СПО) на стопанствата си между 6 000 и 7 999 евро.

От ИнтелиАгро са изчислили колко големи градини и какъв брой животни се побират в тези рамки:

Граници на СПО в зависимост от отглежданите култури/животни – пример:

СПО Вид Култура / Животни Площ (дка) / Брой
6000 – 7999 Сливи и др. костилкови плодове 9 – 11
6000 – 7999 Ябълки и др. семкови плодове 12 – 15
6000 – 7999 Лешници и др. черупкови плодове** 28 – 36
6000 – 7999 Лавандула** 75 – 95
6000 – 7999 Малини и др. ягодоплодни плодове 13 – 16
6000 – 7999 Леща 126 – 166
6000 – 7999 Пипер (открито производство) 13 – 16
6000 – 7999 Дини 17 – 21
6000 – 7999 Крави (млечни) 6 – 7
6000 – 7999 Крави (месодайни) 31 – 40
6000 – 7999 Овце                                           83-109 бр.

**Лавандулата и орехите, макар и допустими за подпомагане, не попадат в списъка с приоритетни култури/животни, който е приложение към наредбата по подмярка 4.1.2

Leave a Comment