Минималният осигурителен доход за земеделците се увеличава от 300 на 480 лв.

18 млн. лв. повече ще преведе държавният бюджет към земеделското министерство през 2018 г.

консултант в земеделиетоОт началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева. Това е заложено в Проекта на държавния бюджет за 2018 г., който бе публикуван днес в сайта на Министерството на финансите. 

Трансферът от държавния бюджет към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) през 2018 г. ще бъде с близо 18.2 млн. лева по-голям в сравнение с тазгодишния. Това се вижда при сравняване на публикувания днес Проект на държавния бюджет за 2018 г. с утвърдения за 2017 г.

През 2017 г. държавният бюджет превежда на МЗХГ 46 638 хил. лв., докато за 2018 г. сумата нараства до 64 836 хил. лв. Заедно с очакваните приходи от държавни такси, глоби, приходи и доходи от собственост, които са в размер на 156 600 хил. лв., предвидените разходи на министерството догодина ще са 210 088 хил. лв. Те ще са с 4.5 млн. лв. по-големи.

За политиките в областта на земеделието и селските райони е предвиден бюджет от 158 326.6 хил. лв. (с малко над 4 млн. лв. повече). За рибарство и аквакултури разходите догодина ще са близо 5.9 млн. лв. и ще са с 1 млн. лв. по-малко от тези през 2017 г. Разходите за съхранение и увеличаване на горите и дивеча ще са с около 1.8 млн. по-малко и ще са 25 464 хил. лв. Разходите, предназначени за администрацията, ще са почти 3.2 млн. лв. повече догодина и ще са в размер 20 420 хил. лв.

„Напоителни системи“ ще получат 17 млн. лв. за дейностите за защита от вредното въздействие на водите. Средства в размер на 1 681.0 хил. лв. ще получи Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

В проекта на държавния бюджет за 2018 г. е заложено увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството.

С Бюджет 2018 са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, включително и средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. Предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.

В социалната сфера от 1 януари 2018 г. е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица. През 2018 г. се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предвидено е и увеличение на средствата за персонал за социалните работници, за да бъде запазен административният капацитет и нормалното функциониране на структурите към министъра на труда и социалната политика.

В сферата на здравеопазването за 2018 г. е заложено допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на НЗОК. Допълнителни разходи са предвидени и в подкрепа на приетата от Министерския съвет Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 година.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 година. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1,0 млрд. лв. за частично покриване на предстоящите погашения по дълга на обща стойност от 1,6 млрд. лв., в т.ч. 1,2 млрд. лв. падежи на държавни ценни книжа на вътрешния пазар и 0,4 млрд. лв. погашения по външни държавни заеми.

Leave a Comment


3 − = едно