Заповед на БАБХ определи условията за зареждане на ферми с еднодневни патета

BASF

патенцаОбнародвана е заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 10 ноември 2017 г., с която се отменя категоричната предишна заповед от 3 ноември за тотална забрана за зареждане на фермите с еднодневни водоплаващи птици. Втората заповед, която вече е влязла в сила, частично отменя първата, като поставя редица условия пред стопаните на водоплаващи животни, за да могат да направят зареждане с новородени птици. Заповедта е във връзка с откритите вече 5 огнища на високопатогенна инфлуенца (птичи грип) в страната.

Според представители на бранша, доста фермери са се справили с изискванията. Някои, които досега не са имали зареждане с водоплаващи и съответно не изчакват данни от серологични проби, вече са заселили стопанствата си с еднодневни патета.

Ето какви условия поставя заповедта:

„2. По изключение от т. 1 разрешавам придвижването на новоизлюпени/еднодневни водо- плаващи птици с цел населване, при условие че:

2.1. Новоизлюпените/еднодневните птици са предназначени за изпращане в други държа- ви – членки на ЕС, износ за трети страни или транзитно преминаване.

2.2. След проверка от съответната ОДБХ се установи, че птицевъдните обекти за настаняване отговарят на следните изисквания: 2.2.1. Да са изградени с отделно обособени бяла и черна зона, като: 2.2.1.1. бялата зона включва:

a) сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция, като за птиците са и с обезопасени отвори (прозорци, клапи и други с мрежа с око не по- голямо от 2 см/2 см), гарантиращи защита от други птици и гризачи;

б) помещение за работниците със санитарен възел;

в) силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж, изградени по начин, позволяващ почистване и дезинфекция, и гарантиращи безопасното съх- ранение на фуража и защита от други птици и гризачи;

2.2.1.2. на границата между „бялата зона“ и „черната зона“ се разполагат спомагателни сгради и съоръжения, които могат да са:

a) ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/ или сух), който е единственият вход/изход за „бялата зона“;

б) кухня с трапезария за работещите в животновъдния обект;

в) трупосъбирателен пункт, който има изградена канализация или септична яма за отпадните води от измиване и дезинфекция, ограден е по начин, непозволяващ достъп на други животни или хора, и разполага със: – помещение или контейнери за съхранение на трупове при температура не по-висока от 4 °С; – вход откъм „бялата зона“; – изход за товарене и извозване на отпадъците;

г) помещение или място за извършване на аутопсия;

д) помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;

2.2.1.3. в „черната зона“ могат да се разполагат:

a) а дминистративно -битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за охраната;

б) при необходимост сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.;

в) съоръжения за тор, торови течности и технологични води, достатъчни по обем, съобразени с капацитета на обекта и проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването им преди извозването;

г) място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и на подвижни съоръжения, позволя- ващо отвеждане на отпадните води;

д) други съоръжения по преценка на собстве- ника или ползвателя, необходими за подпомагане на дейността на обекта.

2.2.2. Да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от предназначението и капацитета си да разполагат със: 2.2.2.1. оптимални зоохигиенни условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група, хибрид или порода; 2.2.2.2. условия във всяко помещение да се отглежда само една технологична група, като общият максимален капацитет на животновъдния обект се изчислява по формула до 4 бр. патици и до 3 бр. гъски на 1 м2 закрита площ.

2.2.3. От обектите са взети серологични проби и изпитването е показало отрицателен резултат за наличие на антитела срещу вируса на инфлуенца по птиците или отрицателен резултат след вирусологичен анализ за молекулярно биологично идентифициране (PCR) и изолиране на вируса.

3. На собствениците на птици, умрели или принудително убити в изпълнение на т. 1 от настоящата заповед (с изключение на случаите, когато е невъзможно поради нарушаване на ветеринарномедицинските изисквания в обекта за настаняване или при липса на отрицателен резултат от лабораторното серологично или виру- сологично изследване за инфлуенца по птиците), както и в изпълнение на Заповед № РД-11-2279 от 3.11.2017 г. да се изплащат обезщетения при условията и по реда на чл. 141 – 148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, приета с ПМС № 181 от 2006 г.“

Leave a Comment


8 + три =