Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

BASF
Поне веднъж на шест месеца Разплащателна агенция ще публикува данни за одобрените кандидати и проекти, мястото на изпълнение, доставчиците по проектите

предприятие, консервен цехНови приоритети са заложени в критериите за оценка на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това е едно от основните изменения на Наредба 20/2015 г. за прилагане на мярка 4.2, които са заложени в окончателния вариант на проектонаредбата, публикувана на сайта на МЗХГ. Освен това земеделското министерство предвижда отпускане на каишката за бенефициенти. Тоест, в проектонаредбата се увеличава процента на грешки при изпълнение за съответно намаляване или отказване изплащане на финансовата помощ. За преодоляване на този проблем в наредбата се въвежда възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите, сочи в доклада си зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева.

В доклада се посочва още, че мярка 4.2 ще бъде отворена за дълъг период, който обхваща две календарни години. Това означава, че министерството не се е отказало от намерението си да отвори инвестиционната мярка за преработватели през 2017 г.

Изброявайки промените в Наредба 20, зам.-министърът посочва намаляването на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 млн. евро.

Двата нови приоритета, които дават предимство, се отнасят до кандидати, извършващи селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и които не са получавали финансова помощ за сходна дейност. Другите проекти, които ще бъдат приоритетни, са на интегрирани земеделски производители и преработвателни предприятия.

В чл. 7 се създава нова алинея, която предвижда възможност, когато кандидата е еднолично дружество с ограничена отговорност да се признават обстоятелствата като физическо лице – едноличен собственик на капитала с оглед равнопоставеност на земеделските стопани, които създават за кандидатстване по подмярката ЕТ и ЕООД.

Поставени са допълнителни изисквания към поръчителите в случаите, когато бенефициента кандидатства за авансово плащане чрез договор за поръчителство с цел да се гарантира, че съответния механизъм е еквивалент на банковата гаранция.

Ново изискване е заложената готова продукция в бизнес плана да съответства на капацитета съгласно технологичния проект, както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите с цел да се гарантира финансиране на жизнеспособни и обосновани инвестиции.

Към проекти, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, ще изискват документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.

Извършена е редакционна промяна по отношение на допустимите машини, съоръжения и оборудване, тъй като са неизчерпателно изброени предвид спецификата на подмярката. Въвежда се пояснение по отношение на допустимите разходи за закупуване на софтуер, които следва да са свързани с преработвателната дейност на кандидата. Изменят се текстовете, касаещи общите допустими разходи по един проект, с което разходите за правни услуги се включват в ограниченията за размер за консултантски услуги с цел обоснованост на разходите.

Мярка 4.2 ще бъде управлявана чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативните програми.

С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца Разплащателна агенция да публикува данни за одобрените кандидати и проекти, и място на изпълнение на проекта, и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

Въвежда се дефиниция за коефициента на обща ликвидност във връзка с изискванията към поръчителите при кандидатстване за авансово плащане с договор за поръчителство.

С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

В проектонаредбата се въвежда уточнение, че съответствие на проектните предложения със заложените условия ще се преценява спрямо датата на обявяване на процедурата за подбор на проектни предложения. Съответното уточнение е необходимо във връзка с продължителността на предвидения прием, попадащ в рамките на две календарни години и затруднението да се представят документи, доказващи съответствие с критерия в началото на календарната година.

В наредба е предвидена процедура за прехвърляне на заявления, постъпили в предходен период на прием, в рамките на предстоящата процедура с цел осигуряване на възможност за кандидатстване за подпомагане с проекти, които не са получили заповед за одобрение или отказ. Процедурата ще осигури възможност при прехвърляне кандидатите да заявят съответствие с новите критерии за подбор както и за намаляване на заявените разходи във връзка с новите финансови условия по подмярката с цел осигуряване на равнопоставеност.

Въвежда се уточнение по отношение на максималния размер на общите допустими разходи за един кандидат и един проект в случаите, когато кандидат/бенефициент участва с отделен проект по подмярката и като член на група/организация на производители.

Посочени са изисквания към проекти, включващи мобилни преработвателни съоръжения във връзка с получаване на предимство по критериите за подбор, свързани с местоположението на инвестицията с цел предотвратяване на изкуствено създаване на условия за получаване на предимство в противоречие с целите на подмярката.

Въвеждат се възможности за увеличаване на бюджета и договориране над бюджета на заявления за подпомагане, постъпили в рамките на предходен период на прием. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за един кандидат в  предвидената процедура, не може да надхвърля максималният размер, определен в подмярка 4.2 към датата на публикуване на заповедта за увеличане на бюджета или договаряне над бюджета. Сключването на договори за предоставяне на финансова помощ при договаряне над наличния бюджет ще бъде извършвано под условие, че финансовата помощ ще бъде изплатена при наличие на финансов ресурс.

Leave a Comment


− пет = 2