Ранкингът по мярка 4.1 – първи прием, падна до 36 т. включително

BASF
Необходимо е да отпаднат първоначално одобрени проекти с размер на субсидията от почти 3,5 млн. лв., за да получат шанс бизнеспланове, събрали 35 точки

2014-05-02 14.14.39Ранкингът на одобрените проекти по първия прием на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ падна до 36 точки, включително, съобщиха от фонд „Земеделие“. Към настоящия момент е наличен остатъчен бюджет, достатъчен за финансиране на групата проекти, получили 36 точки на окончателен ранкинг от първи прием на подмярката. В тази връзка са изготвени споразумения за премахване на „условната” клауза от договорите на тези кандидати. Необходимият бюджет за финансиране на тези заявления за подпомагане е в размер на левовата равностойност на 1 565 841,89 евро.

За проектите, събрали 35, 34 и 33 точки, все още няма насъбран бюджет.

Необходимият остатъчен бюджет за договорените проекти с 35-33 точки включително е както следва:

  • 35 точки – 48 договора – 8 014 960,73 евро субсидия;
  • 34 точки – 30 договора – 1 899 977,63 евро субсидия;
  • 33 точки – 58 договора – 10 987 079,13 евро субсидия

Добрата новина за кандидатите, които са получили 35 точки при класирането е, че към настоящия момент допълнително освободения ресурс по подмярка 4.1 е в размер на левовата равностойност на 4 934 990,25 евро. Същият е все още недостатъчен за премахването на условната клауза на следващите 48 договора на кандидатите с 35 точки, за които е необходимо да се кумулира остатъчен бюджет в размер на 8 014 960,73 евро. Тоест, необходими са още близо 3,5 млн. лева, за да бъдат финансирани проектите, събрали 35 т.

Средствата, с които се финансират договорираните проекти под условия, са в резултат на анулирани или прекратени договори по инициатива на бенефициентите или на ДФ „Земеделие” – РА, както и поради неспазване на задължението за стартиране на изпълнение на инвестицията в срок.

Със Заповед № РД 09-756 от 04.10.2016 г. беше определен бюджет за сключване на договори „под условие” над бюджета за кандидатите от първия прием /14.04.2015 г. – 08.06.2015 г./ по подмярка 4.1, а именно за кандидати получили между 38 и 33 точки на окончателен ранкинг.

Във връзка с множеството запитвания от страна на бенефициенти за сроковете, в които е възможно да отпаднат условните клаузи на техните договори, е необходимо да се отбележи, че за съжаление ДФ „Земеделие”-РА е в обективна невъзможност да направи прогноза. Причината е, че освобождаването на средствата зависи от поведението на бенефициентите със сключени вече договори и от това дали и в каква степен ще изпълнят своите проекти.

В тази връзка ДФЗ-РА би искал да увери всички чакащи бенефициенти, че се правят регулярни справки за текущото освобождаване на средства и се предприемат своевременно действия по анексиране на договорите, за които вече е наличен бюджет с цел отпадане на условната клауза.

 

 

Leave a Comment


8 − шест =