Пловдивска област: 41% от хората в болници, пътищата прилични, данъците високи

BASF

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува шестият си годишен анализ за икономическото и социално развитие на 28-те облсти в страната. Публикуваме регионалните показатели, представени от ИПИ, за област Пловдив.

От тях се вижда, че картината е доста шарена. Особено силно впечатление прави изследването на здравеопазването в областта. Пловдив е с най-много преминали за лечение болни в многопрофилните болници за втора поредна година. През 2016 г. те са 408 на 1000 души от населението (близо 41%) при 235 на 1000 души за страната.

Местните данъци и такси са по-високи от средните за страната, според анализа. Усвояването на евросредства също е под осредненото като се изключат първенците в областта – общините Хисар и Кричим. Работата на съдилищата е доста добра, въпреки че съдиите са по-малко, престъпността намалява, а разкриваемостта е по-висока от средната и расте. Преките чуждстранни инвестиции са по-ниски от средните за страната въпреки отличните условия, които предоставят икономическите зони в областта. Демографията е с благоприятна характеристика, която се дължи на мигрантите. Образованието от една страна се отчита със сравнително добър среден успех от матурите, но със завишено отпадане на ученици от училищата.

Ето и доклада за областта, заедно с таблични данни, представени от ИПИ:

Инвестиции

Инвестиционната активност в област Пловдив е близка до тази в страната. Броят на предприятията се увеличава до 54 на 1000 души от населението, като почти достига средния за страната. Разходите за придобиване на ДМА също нарастват през 2015 г. – до 2637 лв./човек при 2973 лв./човек за страната.

По-значително изоставане на област Пловдив се наблюдава по отношение на привлечените чужди преки инвестиции (ЧПИ). След като през 2014 г. се регистрира отлив на инвестиции, през 2015 г. те отново нарастват слабо, но остават далеч от сред ните стойности за страната – 2368  евро/човек от населението при 3250  евро/човек за страната с натрупване към края на 2015 г. Областта усвоява и сравнително малко европейски сред- ства. Към 30 юни 2017  г. изплатените суми по оперативни програми на бенефициенти от областта достигат 1044 лв./ човек при 1344 лв./човек за страната. В рамките на областта отново най-много средства усвояват общините Хисаря и Кричим с по над 3000  лв./човек, а най-малко – Брезово, Родопи и Садово с по под 500 лв./човек.

1

Инфраструктура

Поради географското разположение на областта и множеството населени места и общини в нея Пловдив е една от областите с най-голяма гъстота на железопътната мрежа. Гъстотата на пътната мрежа, както и делът на магистралите и първокласните пътища в Пловдив са близки, но по-ниски от средните стойности за страната. Качеството на пътищата обаче остава значително по-високо от средното за страната и през 2016  г. – 48% от пътната настилка в областта е в добро състояние при 42% за страната.

През 2016  г. Пловдив е сред областите с най-висок дял на домакинствата с достъп до интернет и най-висок дял на хората, използвали интернет – и двата показателя се повиша- ват до над 68% при съответно 64% и 63% за страната.

 

Местни данъци и такси

Усредненият размер на местните данъци и такси в общините от област Пловдив е над средното ниво за страната през 2017 г. В няколко общини има и увеличения на ставките на данъците спрямо 2016  г. Най-голяма е разликата при размера на данъка върху превозните средства и леките автомобили с мощност от 74 до 110 kW и размера на патентния данък за търговия на дребно до 100  кв.м търговска площ при най-добро местонахождение на обекта. По-висок е и данъкът за таксиметров превоз основно заради относително високия му размер в община Пловдив. Данъците за прехвърляне на собственост и върху недвижи- мите имоти на юридическите лица в общините от областта са близки до средните стойности за страната.

Администрация

Оценките на администрацията за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините в област Пловдив са близки, но под средните за страната през 2017 г. Същевременно оценката за прозрачността на администрацията в областта е малко по-висока от средната. Като най-прозрачни са определени общините Пловдив и Асеновград, а най-малко прозрачни – Стамболийски и Калояново. Покритието на кадастъра в областта остава по-високо от средното за страната, но не се разширява значително през последните пет години. И през 2016  г. все още в осем от общо 18-те общини в областта никаква част от територията не е включена в кадастралната карта.

2

Демография

Демографската картина в областта е значително по-благоприятна от общата за страната. Процесът на застаряване продължава, но темпът и дълбочината му са умерени. През 2016 г. Пловдив е сред петте области в страната, които нетно успяват да привличат мигранти от други области и коефициентът на механичен прираст остава положителен. Естественият прираст в област Пловдив е малко по-благоприятен от средния за страната със стойност от –5‰ при –6‰ за страната. Населението в градовете в областта се повишава и остава над средните за страната стойности. През 2016 г. градското население в област Пловдив е 75,2% при 73,3% за страната, което обяснява и по-високата гъстота на населението в областта.

Образование

През 2016  г. нетният коефициент на записване на населението в V–VIII клас в област Пловдив намалява още и остава по-нисък от средния за страната. Същевременно делът на второгодниците, както и този на отпадналите от основно и средно образование остават значително по-високи от тези на национално ниво. Областта продължава традицията си за сравнително добро представяне на зрелостните изпити. На матурите по БЕЛ през 2017 г. учениците от областта получават едни от най-високите оценки, като средната достига 4,33 при 4,22 за страната. Относително малко са и слабите оценки – 6% при 8% за страната. Намаляването на студентите в област Пловдив следва общата тенденция в страната, но и през 2016 г. областта е сред първенците по брой на студентите спрямо населението.

Здравеопазване

Лекарите в областта, съотнесени към населението, остават повече от тези в страната. През 2016 г. на един общопрактикуващ лекар отговарят 1595 души от населението (при 1611 за страната), а на един лекар от водеща специалност – 421 души (при 530 за страната). Броят на леглата в местните МБАЛ продължава да се повишава, поставяйки Пловдив на челни позиции със 7,4 легла на 1000 души от населението при 5,1 на 1000 души за страната през 2016  г. Осигуреността с достатъчно лекари и болнични легла обяснява факта, че Пловдив е областта с най-много преминали за лечение болни в МБАЛ за втора поредна година. През 2016 г. те са 408 на 1000 души от населението при 235 на 1000 души за страната.

Съдилища

 

Въпреки че съдиите в област Пловдив са сред най-натоварените, правораздаването е сравнително бързо и през 2016 г. Един наказателен съдия в областта разглежда средно по 13,2 дела на месец при 9,4 дела на месец в страната. Същевременно 95% от делата в област Пловдив са приключили в 3-месечен срок (при 89% за страната), а висящите дела са 5% (при 8% за страната). Област Пловдив продължава да се характеризира с относително ниска регистрирана престъпност. През 2016  г. регистрираните престъпления срещу личността и собствеността намаляват до 9,1 на 1000 души от населението при 12,6 на 1000 души за страната. Заедно с намаляването на престъпленията в областта разкриваемостта нараства за трета поредна година и през 2016  г. изпреварва средната за страната. Близо 55% от регистрираните през годината престъпления в област Пловдив са разкрити през 2016  г. при 48% за страната.

Околна среда

Сравнително високата урбанизация и гъстота на населението в област Пловдив обясняват високия достъп на населението до канализация. През 2015 г. 80% от населението живеят в селища с обществена канализация (при 76% за страната), а 64% имат достъп до канализация, свързана с пречиствателни станции за отпадъчни води (при 62% за страната). Замърсяването на атмосферата с въглероден диоксид продължава да е по-ниско от средното за страната, но обемът на образуваните битови отпадъци е по-голям от средния за страната през 2015  г. Емисиите на въглероден диоксид са 137 т/кв.км при 324 т/кв.км за страната, а образуваните отпадъци в областта се повишават до 521  кг/човек годишно при 422 кг/човек годишно за страната.

Култура

През 2016  г. най-бързо нарастване на интереса и най-голям брой посещения се наблюдават при кината. Посещенията на местните кина достигат 967 на 1000 души при 778 на 1000 души за страната. Най-голям пък е спадът на посещенията в библиотеките в областта. През 2016 г. те са 118 на 1000 души – далеч от средните 605 на 1000 души за страната. През 2016 г. в областта се отчитат 246 посещения в театрите на 1000 души от населението (при 322 на 1000 души за страната) и 436 посещения в музеите на 1000 души (при 734 на 1000 души за страната).

В страната:

3-1

4

 

Leave a Comment


девет − 8 =