Финансово независима Селскостопанска академия обещава проектозакон за промени

BASF

Селскостопанска академияСелскостопанска академия (ССА) вече няма да е второстепенен разпоредител на средства към земеделския министър ако парламентът приеме законопроекта за промени в сега действащия закон за академията. ССА  ще има самостоятелен бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Промените в закона за ССА са публикувани на сайта на аграрното министерство.

В новата ал. 3 към чл. 1 се предлага следният текст, който определя статута на ССА: „Селскостопанската академия е бюджетна организация – юридическо лице със седалище София към министъра на земеделието, храните и горите. Селскостопанска академия съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл.13, ал. 4 от Закона за публичните финанси“.

Промени ще настъпят и в числеността на Управителния съвет към ССА. Той ще бъде намален от 16 на 8 души плюс председателя. От Управителния съвет ще излязат представители на други институции, които са извън академията. Членовете ще се назначават по предложение на председателя вместо както е сега по предложение на земеделския министър.

Ново юридическо лице ще бъде учредено към ССА. Това е държавното предприятие „Научно-производствен център“. В тоци център ще е съсредоточена експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност, както и други дейности. Академията ще може да оперира със средствата на предприятието.

Устройството и дейността на държавното предприятие ще се определят с правилник на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.

Нов текст гласи, че Селскостопанска академия ще разработва Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност, която ще се приема от управителния съвет и ще се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите. Стратегията ще се актуализира на всеки 3 години.

Преходните и заключителни разпоредби определят реорганизациите, които ще настъпят.

В държавното предприятие „Научно-производствен център“ ще бъдат прехвърлени Системата за агропазарна информация САПИ, заедно с 15 опитни станции. Това са Опитна станция по земеделие – Видин; Опитна станция по земеделие – Лом; Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра;  Опитна станция по земеделие – Търговище; Опитна станция по земеделие – Лозница; Опитна станция по земеделие – Хан Крум; Опитна станция по лозарство и винарство – Варна; Опитна станция по земеделие – Поморие; Опитна станция по земеделие – Средец; Опитна станция по земеделие – Сливен; Опитна станция по тютюна – Хасково; Опитна станция по земеделие – Кърджали; Опитна станция по лозарство – Септември;  Опитна станция по картофите – Самоков; Опитна станция по земеделие – Ямбол.

От 1 април 2018 г. държавно предприятие Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца ще се преобразува в Научен център по бубарство – Враца към Селскостопанската академия; държавно предприятие Опитна станция по соята – Павликени се преобразува в Научен център по соята – Павликени към Селскостопанската академия; държавно предприятие Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик се преобразува в Научен център по поливно земеделие – Пазарджик към Селскостопанската академия;  държавно предприятие Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян към Селскостопанската академия.

От същата дата Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен; Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

Изменението по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия ще се извърши в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

 

Leave a Comment


+ 1 = шест