Омбудсманът, президентът и НАП получават най-висока оценка от бизнеса

BASF
За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение

Бизнесът дава вай-високите си оценки за работата на омбудсмана, президента и Националната агенция по приходите (НАП) през 2017 г. Това показват резултатите от 13-то онлайн допитване до членовете на  Българската стопанска камара (БСК) относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година, както и очакванията им за следващата календарна година. 62% от участниците в анкетата представляват предприятия от сектор „Услуги“, 20% – от „Преработваща промишленост“, 9% – от сектор „Търговия“, 5% от сектор „Строителство“, 3% – „Селско стопанство“, и 1% – „Добивна промишленост“.

Slide6

 

Работата на омбудсмана Мая Манолова е получила най-голямото одобрение – 72,2%. Следва резидентската институция (53,2%) и данъчната администрация (49,4%). Агенцията по храните (БАБХ) е събрала 22,8% одобрение срещу 44,3 неодобрение. По традиция, с най-ниска степен на одобрение се ползват съдебната власт (7,6%) и Народното събрание (8,9%). Изпълнителната и местната власти събират приблизително еднакъв процент одобрение – съответно – 25,3% и 26,6%. Работата на евродепутатите одобряват 22% от анкетираните, но както и в предходните години, делът на затрудняващите се да дадат оценка се запазва сравнително висок (46%).

Според 58,2% от участниците в проучването, корупцията е нараснала (при 46% през 2016 г.), а според 50,6% се увеличава престъпността (при 42% през 2016 г.). Слабо се подобрява достъпът до кредитиране през 2017 г. (27,8%) спрямо 2016 г. (26%), но по-голямата част от анкетираните (48%) посочват, че не е настъпила промяна по този показател. Продължава да е твърде нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие – 11,4% през 2017 г. при 9% през 2016 г.

През 2017 г. спрямо 2016 г. с около 10% е по-малък делът на фирмите, отчели намаление на обемите на производство и продажби/обороти, а делът на деклариралите увеличение се запазва. Достъпът до външни пазари остава относително непроменен през 2017 спрямо 2016 г. По отношение на работните места тенденцията е положителна – през миналата година всеки трети анкетиран (34%) е споделил, че през годината е намалил броя на работниците си, но през 2017 г. отговорилите по този начин са 20%. Успоредно с това, над половината анкетирани декларират, че през 2017 г. са увеличили работните заплати в своите предприятия.

Притеснителен е фактът, че делът на просрочията за период над една година се увеличава почти двойно – от 28% през 2016 г. на 41% през 2017 г. Сред просрочията над една година най-много са в сектора на услугите, а най-малки са просрочията (1-3 месеца) в преработващата промишленост.

По отношение на работната ръка се запазва тенденцията на сериозен дефицит на тесни специалисти и изпълнителски състав, за сметка най-вече на административен и помощен персонал. Най-голям „глад“ за работна ръка отчитат предприятията от сферата на услугите и тези от преработващата промишленост, а най-малко притеснения по отношение на човешките ресурси имат в селското стопанство.

Ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест през 2018 г. очакват повече от половината от участниците в проучването. На този фон, изглежда повече като добро желание, отколкото като реална перспектива прогнозата на 39% от анкетираните за ръст на работните места.

Що се отнася до общото развитие на икономиката през 2018 г., спрямо предходните две проучвания, тази година оптимизмът надделява. 41% от анкетираните очакват икономически ръст, но точно толкова са и реалистите, според които няма да настъпи промяна. Най-малко са песимистите (17%), според които е възможен спад в икономическото ни развитие. За сравнение, през 2015 г. техният дял е бил 40%, а през 2016 г. – 25%.

Намеренията на анкетираните за 2018 г. са свързани най-вече с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсенето на нови пазари. Всичко това неминуемо се отразява и върху плановете на работодателите за наемане на нови работници, както и за увеличаване на трудовите възнаграждения. Спрямо предходната година, обаче, оптимизмът е по-умерен. Ако през 2016 г. средният процент на проактивните мениджъри е бил 58, то през тази година той е 42.

Доста по-малко от миналата година са мениджърите, които декларират намерение за увеличение на инвестициите в нови мощности, марки и патенти, както и в обучение на персонала. Спрямо предходната година се запазва делът на възнамеряващите да увеличат кредитната си задлъжнялост (10%). Намаляват възнамеряващите да разработват проекти с европейско финансиране – през тази година те са 20%, а през миналата са били 37%. Това, обаче, е за сметка на отговорилите „без промяна“, които намаляват спрямо миналата година, т.е. може да се предположи, че те вече изпълняват европейски проекти. Както през 2016 г., така и през тази година всеки трети анкетиран все още не е решил дали да се ангажира с участие в европроекти. Традиционно, и тазгодишното проучване показва относително най-нисък интерес за инвестиране в иновации, марки и патенти.

Спрямо миналогодишното изследване е налице слабо подобрение на оценката за бизнес климата, а самооценката за състоянието на предприятията е „стабилност“ и „слаб растеж“. Проучването отчита умерен оптимизъм за 2018 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен – за административен и помощен персонал. Проблем е попълването и на мениджърските позиции. Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Leave a Comment


3 + = четири