Наемодател е първото физическо лице, подало декларация в НАП

НАП в ПловдивВ ТД на НАП Пловдив първата декларация в данъчната кампания за 2017 година е подадена сутринта на 1 януари по електронен път. Подадена е от физическо лице по чл. 50 от ЗДДФЛ, за деклариране на приходи от получен наем. За първите три дни от стартирането на кампанията по електронен път са подадени общо 35 годишни данъчни декларации /ГДД/.

Най-лесно и бързо формулярите на декларациите за облагане на доходите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП.

Всички физически лица, които подадат декларациите си с ПИК или с електронен подпис до 31 януари, ще имат право да се възползват от 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лева. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.

От ТД на НАП Пловдив напомнят, че годишните корпоративни декларации  по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, подавани от юридическите лица през 2018 г. ще се приемат само по електронен път. С това изменение отпада и възможността от ползване на отстъпка. Срокът за подаването им остава без промяна 2 април /тъй като 31 март е събота/.

Справките декларациите по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), от януари 2018 г. също се подават единствено по електронен път. Първият срок за подаване на декларациите е 14 януари 2018 г.

Считано от 01.01.2018 г., ГДД и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през за финансовата 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или на електронна поща infocenter@nra.bg.

 

Leave a Comment


8 + = десет