Добавят още 49,5 млн. евро към мярка 4.2 – І прием. Шанс за отхвърлените, изпълнили проектите си

предприятие, консервен цех

До две седмици заявленията с под 55 т., чиято планирана инвестиция е над 2 млн. евро, трябва да ги поправят

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов издаде заповед на 5 януари 2018 г. за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, постъпили в периода на първия прием в края на 2015 г. Заповедта предвижда възможност за договаряне над наличния бюджет в размер на левовата равностойност на 49 500 000 евро.

Мотивите за увеличаване на бюджета са, че е възможно страната ни да не постигне определени цели в поставения срок, който изтича в края на 2018 г.

„В рамките на настоящия програмен период по ПРСР ще се следи за етапното постигане на целите, във връзка с което са определени междинни цели на показателите, които трябва да бъдат достигнати до 31 декември 2018 г.“, пише в мотивите към заповедта зам.-министър Лозана Василева. Затова към края на настоящата година е необходимо да са налице най-малко 265 приключени проекта по мярка 4.2 или най-малко 234 проекта са достигнали междинни стойности по два индикатора на 85%.

Заместник-министърът пояснява, че опитът с мярка 123 от предишния програмен период е показал, че към 30% от проектите не се изпълняват.

Към момента по подмярка 4.2 са сключени 193 договора с одобрена финансова помощ в размер на 145 996 543 евро. Още две заявления са пред подписване на договори с фонда. Помощта за тях е 2,35 млн. евро.

Други 20 проекта с по най-малко 55 точки са в момент на обработка за получаване на отказ или одобрение. Те кандидатстват за 19,766 млн. евро субсидия.

Лозана Василева информира, че част от проектите, които не са получили финансиране по първия прием, тъй като не са събрали 55 точки, вече са изпълнени. „Това ще позволи своевременно подаване на заявка за окончателно плащане, респективно успешно изпълнение на проектите“, обяснява зам.-министърът.

В срок до 14 дни от публикуване на днешната заповед кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на прием от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи.

Предложенията за намаляване по образец се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.

 

 

Leave a Comment