Стопаните на канабис ще информират МЗХГ при сеитба, жътва и продажба

В проект на наредба се посочва, че производителите ще получават по специален ред разрешение за отглеждане на културата за срок от 3 години

отглеждане на канабис - конопПроизводителите на канабис ще са длъжни ежегодно да информират Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за засетите площи, ожънатата продукция и продадената стока. Информацията ще се подава в министерството до 10 дни след извършване на трите посочени операции. Това е едно от изискванията за контрол върху продукцията от канабис, които са залегнали в Проекта на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

За да може конкретният земеделец да отглежда определени сортове канабис, той трябва да получи разрешението на министъра на земеделието. За целта фермерът подава заявление, в което посочва фирмени данни или адреса си, ако е физическо лице, площите и номер и дата на регистрацията (пререгистрацията) му като земеделски производител. Освен това стопанинът не трябва да е бил осъждан по определени членове от Наказателния кодекс, касаещи наркотиците. Производителят трябва да подпише също така декларация, че няма да прибира разделно, използва или преработва части от конопеното растение (листата и/или цветните и плодните).

Комисия, назначена от министъра, ще разрешава или отказва производството на канабис на съответния земеделец.

Разрешението ще е валидно за период от 3 години.

Притежателите на разрешение нрябва да представят в Министерството на земеделието, храните и горите ежегодно в срок до 30 юни етикетите от опаковката на семената и документи за качеството на посевния материал. В 10-дневен срок от всяко засяване се подава справка по образец за действително извършена сеитба на семената. Отново в 10-дневен срок след прибиране на конопените растения от всяка реколта се декларира вида и количеството на  продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите площи и идентификационни данни за складовите помещения. В 10-дневен срок след реализиране на продукцията на растенията се представя заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

Производителят на канабис трябва също така да разполага с официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.

МЗХГ ще поддържа публичен електронен регистър на издадените разрешения при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Leave a Comment