Печалбата на пловдивските фирми през 2016 г. с ръст от 32% до 1,654 млрд. лв.

В областта е имало 37 383 предприятия, в които са работели 205 539 лица. Най-голяма загуба са натрупали микро фирмите

Тракия икономическа зонаПрез 2016 г. в Пловдивска област са функционирали 37 383 нефинансови предприятия, в които са работели 205 539 наети лица или с 4,1% повече спрямо 2015 г. Реализираната добавена стойност е 4 894 млн. лв. и е с 14.1% повече от предходната година, съобщава Териториалното статистическо бюро в Пловдив. Нетните приходи от продажби са 22 318 млн. лв. и са с 3.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 918 млн. лв. или с 5.1% повече от 2015 година.

92% от предприятията са микро, тоест с до 9 служители. В тях е произведена продукция за близо 2,5 млрд. лв., което е 16,7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети), които са 6,5% от всички. Тяхната продукция е за 2,8 млрд. лв. и дял от 18.5%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.3% от всички. Произведената от тях продукция е 4,2 млрд. лв. и нейният дял е 28.4%. Големите предприятия (над 250 заети) са 0.2% от всички. Те са произвели продукция за 5,4 млрд. лв. при дял от 36,4%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1 654 млн. лв. или с 32.2% повече от предходната година.

Предприятията с печалба са 70,2% от общия брой и размерът и е 2 013 млн. лв. Тези със загуба са 17,4% и стойност 358 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12,4%. Най-голяма е загубата в микро предприятията – 56,2% от общия размер.

Промишленост

Годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили 4 331 промишлени предприятия, или 11,6% от общия брой на отчетените в НСИ за област Пловдив. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2016 г. по текущи цени достигат 9,5 млрд. лева. Спрямо 2015 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Преработваща промишленост” – с 2,1 пункта, и „Добивна промишленост” – с 0,1 пункта. Относителният дял на сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” намалява с 2,1 пункта, а делът на сектор „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 0.1 пункта.

В промишления сектор през 2016 г. броят на заетите лица достига 78 896 и формира най- голям дял – 38.4% от общия брой на заетите в областта.

Строителство

Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2016 г., е 1 737, или 4,6% от всички отчетени в НСИ за област Пловдив. През 2016 г. в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби за 786 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 3,0 пункта до 3,5%.

През 2016 г. заетите лица в строителството са 11 710, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 5,7% и намалява с 0,1 пункта спрямо 2015 година.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет в НСИ са представили 14 394 търговски предприятия, или 38,5% от общо отчетените в областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2016 г. достигат 8 356 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби намалява с 0,4 пункта до 37,4%.През 2016 г. заетите лица в търговския сектор са 44 162, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия е 21,5% и намалява с 0.2 пункта в сравнение с предходната година.

Услуги

За област Пловдив годишен отчет в НСИ са представили 15 489 предприятия от сектора на услугите, или 41,4% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия нараства с 0.8 пункта в сравнение с 2015 година.През 2016 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3,3 млрд. лв. по текущи цени. Спрямо 2015 г. относителния им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия се увеличава с 0,2 пункта до 14,6%. Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 64 809 или 31,5% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия нараства с 0,8 пункта спрямо 2015 година.

Leave a Comment