Два земеделски закона ще гласува днес парламента

парламентДва земеделски законопроекта ще бъдат обсъдени днес в пленарна зала от депутатите.

На първо четене ще се разгледа Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Той въвежда забрана за животновъдите да използват при храненето на преживен добитък преработени животински протеини и странични животински продукти.

Търговците на фуражи вече ще трябва да получат съгласието на Българската агенция по безопасност на храните преди да извършат детоксикация на складовете.

Заявления за получаване на разрешения за пускане на пазара на генетично модифициран фураж ще се подава не само в земеделското министерство, но и в национален компетентен орган на друга държава-членка.

Резултатът от контролните експертизи на взети проби от фуражи ще бъде окончателен и няма да подлежи на оспорване.

Проектозаконът създава правна уредба за търговията с фуражи от разстояние.

На второ четене ще бъде разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Производителите и заготвителите на фураж ще бъдат записани в електронен регистър, който ще се поддържа от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Ще бъде създаден и електронен регистър на лабораториите, които извършват анализи на фуражите, който ще се поддържа от Министерството на земеделието, храните и горите, откъдето ще издават разрешение на лабораториите. Производство на посевен и посадъчен материал могат да извършват само регистрирани земеделски производители, които тогава, когато сортът е защитен, са сключили договор с притежателя на сертификата.

В преходните и заключителни разпоредби проектозаконът въвежда изменения в 11 закона. Това са Законът за виното и спиртните напитки, Законът за горите, Законът за защита на растенията, Законът за лова и опазване на дивеча, Законът за опазване на земеделските земи, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за тютюна и тютюневите изделия, Законът за ветеринарномедицинската дейност, Законът за животновъдството, Законът за рибарството и аквакултурите и Законът за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС.

Leave a Comment