Наредбата за идентификация на животните влиза в сила днес с обнародването й

кравиНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните влиза в сила от днес, 12 януари 2018 г., с обнародването й в Държавен вестник. Изключение се допуска за възможността като идентификационно средство да се използват търбушните болуси при крави. Тези електронни средства с цилиндрична форма, които се поглъщат от животните, ще могат да бъдат използвани след 18 юли 2019 г.

Ново изискване е ушните марки и електронните средства за идентификация да са тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна – членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.

За пчелни семейства

Наредбата въвежда изискването индивидуалните идентификационни табели за пчелни семейства да са изработени от гъвкав, пластичен материал в жълт цвят с размери – височина 45 – 60 мм и дължина 65 – 90 мм. Да са защитени от фалшифициране. Надписът им да може лесно да се чете през целия живот на пчелното семейство и да не може да се заличава. Да са изработени по начин, който гарантира, че след поставяне на капака на кошера ще могат да останат на мястото на поставянето им. Индивидуалните идентификационни табели, използвани при идентификация на пчелни семейства, съдържат уникален номер, определящ пчелното семейство и баркод с уникалния номер на пчелното семейство.

Ушни марки

Комплект за идентификация на едри преживни животни (ЕПЖ) трябва да съдържа две ушни марки или ушна марка и електронна ушна марка, или две ушни марки и търбушен болус.

Ушните марки, използвани при ЕПЖ и ДПЖ, могат да имат допълнително контейнер за взeмане на ДНК проба в процеса на поставяне на идентификаторите.

Идентификационните средства за ЕПЖ трябва да са с жълт цвят, когато са комплект от две ушни марки. Те се състоят се от две части с минимални размери – дължина 45 мм и широчина 55 мм. Ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка, а двете марки са със син цвят, когато са в комплект с търбушен болус. Електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка, е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят.

Надписите на мъжката част на ушната марка при индивидуална и групова идентификация на свине съдържат баркод с номера на марката.

Наредбата определя също какви данни трябва да съдържат идентификационните документи за домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели.

В Преходните и заключителни разпоредби е посочено, че средствата за идентификация, използвани до влизането в сила на тази наредба, се използват до изчерпване на наличните количества.

Leave a Comment