С 40,7 млн. евро се увеличава бюджетът за първия прием по мярка 7.2

BASF

водоснабдяване - първа копкаС проект на заповед земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета за първия прием по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 40 750 587,99 евро.

Съобщението към проекта на заповед разяснява, че по данни на ДФ „Земеделие“ – РА от 16 януари 2018 г. има проекти на общини, които са с еднакъв брой точки. От фонда са уверили, че има наличен частичен разполагаем бюджета, което позволява увеличаването на портфейла на мярката.

Заповедта гласи:

І. Увеличавам финансовата помощ по т. 2 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 1 от същата заповед, както следва:

  1. по т. 2.1. – до левовата равностойност на 4 601 697,52 евро;
  2. по т. 2.2. – до левовата равностойност на 33 234 482,05 евро;
  3. по т. 2.5. – до левовата равностойност на 1 533 899,17 евро;
  4. по т. 2.6.1. – до левовата равностойност на 613 559,67 евро;
  5. по т. 2.6.2. – до левовата равностойност на 766 949,59 евро .

ІІ. Размерът на финансовата помощ по т. І да се използва само за заявления за подпомагане по т. 1 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, получили следните точки по критериите за подбор и допустими за подпомагане съгласно разпоредбите на Наредба № 12 от2016 г.:

  1. 64 точки за дейности по т. 1.1.;
  2. 55 точки за дейности по т. 1.2.;
  3. 31 точки за дейности по т. 1.5.;
  4. 9 точки за дейности по т. 1.6.1., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от2016 г.;
  5. 11 точки за дейности по т. 1.6.2., след прилагане на Критерий 2 от Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г.

 

Leave a Comment


− три = 1