Проект SESBA – нови техники за бизнес консултанти по социално предприемачество

BASF

семинар за социално предприемачество в АУНа 18 и 19 януари 2018 г. в Аграрния университет Пловдив се проведе поредният семинар за обучение на бизнес консултанти в сферата на социалната икономика и предприемачество. Обучението се извършва в рамките на международния проект SESBA (Social enterprise skills for business advisors – SESBA), изпълняван по дейността „Стратегически партньорства“ на Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Той е с 3-годишен хоризонт и започна през 2016 г. До момента по проекта са обучени над сто човека в България.

Програмата на семинара включва запознаване на курсистите с това що е социално предприемачество, как да бъдат структурирани и да станат жизнеспособни социалните предприятия, какви са възможностите в областта на социалното предприемачество и други. Важна част от обучението е разработването на оригинални идеи на участниците как биха подобрили социалната среда, които са уплътнени със съответните стъпки в тази посока.

SESBA се реализира от няколко университета и консултантски групи от Гърция, Италия, Естония, Малта, Ирландия и, разбира се, България, която участва чрез Аграрния университет (АУ). Ръководител на проекта от българска страна е проф. Нели Бенчева – шеф на катедра Мениджмънт и маркетинг във факултета по икономика в АУ.

Обучихме над сто човека, които ще създават социален тип икономика

проф. Нели БенчеваПроф. Бенчева, какъв е профилът на хората, които обучавате по програмата?

Това са бизнес консултанти, които реално в момента работят в областта на социалната икономика и социалното предприемачество. Преди всичко това са специалисти от областните служби, различни кметства и от службите „Социална политика“ в общините. Една голяма част от тези експерти за голяма радост в момента са наши студенти или вече дипломирали се такива. Те са завършили или бакалавърската ни програма „Управление на регионалното развитие“, или магистърската „Бизнес администрация“. Ние с гордост можем да кажем, че в рамките на проекта SESBA Аграрният университет работи за обучение на специалисти, които могат да заемат позицията на бизнес консултанти по социално предприемачество в регионален аспект. Така че АУ по силата на този проект има своя принос в обучението да допринесе за повишаване качеството на живот в регионите, особено в селските райони и тези от тях, в които в последните години много силно се развива тенденцията на обезлюдяване, изселване, силна миграция. Ние се опитваме да подготвяме хора, които могат да работят директно в тези региони или в областните центрове, като развиват съответни програми. Целта е да се създават дейности, които да могат да задържат младите хора в съответния регион, а също да бъде осигурена подкрепа за възрастните и хората с увреждания. Последните, за голямо съжаление, са почти изключени от живота на нашето общество.

Колко човека ще обучите в рамките на този проект?

На последния семинар в аудиторията имаше около 50 човека, но твърдата група, която участва в проекта, е от 25-има. Те ще бъдат обучени индивидуално за работа в практиката. Ще тестват техниките, които ще им бъдат представени. Ще разработят свои планове за личностно и професионално развитие, и ще предложат собствени идеи за решаването на конкретни проблеми в областта на социалната икономика. После ще презентират разработките си и ще бъдат оценени. Успешното им обучение ще завърши с получаването на сертификат от проекта SESBA. Това ще им даде възможност те да кандидатстват за заемане на позиции в институции, където се развива социална дейност, както и това, което ние много стимулираме – да дадем идеи и перспектива на участниците в семинара, така че те да развият свой собствен бизнес в областта на социалната икономика.

Европейският съюз отпуска доста средства по линия на Европейския социален фонд. Успяваме ли да ги усвоим?

Бюджетът на проекта е повече от 350 хил. евро за обучение на бизнес консултанти. Това означава, че Европа в областта на регионалната политика добре осъзнава основния проблем, който е характерен не само за България, но и за много страни членки и преди всичко новоприсъединилите се. А именно – липсата на достатъчно подготвени кадри в областта на социалната икономика и социалното предприемачество. За да има резултатно усвояване на тези средства, най-напред трябва да започнем от обучението. Имаме ли добре обучени специалисти, те със своите знания, умения, опит и експертиза ще разработят достатъчно качествени проекти, за да могат да печелят европейски средства за осъществяването на тези дейности.

Къде социалният дефицит е по-голям – в политиките на държавата или в политиките на бизнеса?

Ние не можем да поставим рязка граница и да очертаем в момента къде е по-голям дефициът, защото и двете страни полагат усилия в развитието на социалната политика и социалните дейности. Стартирайки работата по този проект, и като изследвахме какво е състоявието на социалното предприемачество в България, установяваме, че България е на средно ниво в ЕС в социалната сфера. Дори нещо повече. По отношение на социалното предприемачество от гледна точка на държавата ние отбелязваме съществен напредък. Резултатите са показани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, където има отделна страница, посветена само на социалното предприемачество. На нея можем да видим какви социални бизнес дейности се осъществяват на национално ниво. Можем да видим също по отделни области в страната колко социални предприятия са създадени и какви са дейностите, с които са ангажирани. Но разбира се, не можем да кажем, че държавата няма все още дълг, особено към хората, които са с различен вид увреждания. За тях нямаме достатъчно развита както физическа, така и икономическа, социална инфраструктура. Все още има какво да работим за подкрепата на тази част от нашето общество. Това са хора, които могат да бъдат включени в изпълнението на различни бизнес дейности. Към тях е насочена една част от проекта SESBA, така че те сами да се научат на предприемачески умения и сами да започнат да създават такъв бизнес. Разбира се, необходима е подкрепата на държавата с едно добро законодателство за социално предприемачество, със стимулиране и подпомагане на тези хора. Защото една от идеите на предприемачеството е създаване на социални предприятия, чиято главна цел не е икономическата печалба, а по-скоро реализацията на хората, които се нуждаят от по-специално и човешко отношение. 

Има ли интерес към семинарите, които организирате?

Разбира се! Голяма част от курсистите, както посочих, работят в областта на социалната икономика. Предвиждаме след приключване на проекта да използваме другите форми на обучение, които се развиват от АУ чрез Центъра за продължаващо обучение. Аз вече имах разговор с ректора и също ми беше подсказана идеята, че можем чрез Центъра да обявим курсове за обучение на бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество. Друго, което сме направили, е включването в магистърската програма по Бизнес администрация на курс по социално предприемачество. Там запознаваме студентите с основите на този тип предприемачество и ги насърчаваме да кандидатстват за съответните курсове за обучение по програмите, които проектът е разработил. И съответно, за получаване на сертификат, който ще е полезен при кандидатстване за работа за заемане на позиции в социалните дейности.

Обучаваните от Пловдивска област ли са или от цялата страна?

По принцип курсът е обявен за цялата страна. В другите семинари, които проведохме, имахме посещения на хора от различни области. Семинарът, който се провежда сега, е предимно от жители на Пловдивска област.

Прочети още: АУ ще обучава социални предприемачи с амбицията да спре обезлюдяването на селата

Leave a Comment