Променят наредбата за биоземеделие, за да се избегне двойното финансиране на животновъди

Ще бъде отказвано финансиране при неизпълнение на основни изисквания при над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства

биологично земеделиеС цел да се избегне двойното финансиране на биологичните животновъди е разработен проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предложени са и други промени, които са във връзка с изчерпания бюджет по мярката. Част от предложенията затягат нормативно изтичането на средства за земеделците, които не спазват правилата.

Промените започват от чл. 5, ал.1, чрез който се определят допустимите за подпомагане комбинации от направления на един и същи парцел. Добавя се нова точка 4, която вмъква за субсидиране биологично животновъдство с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи.

биологично, козаДвойното финансиране е поправено в чл. 11, ал.1. Според променената точка 9, подпомагането за дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани комбинирано за месо и мляко, се изменя като в нея отпада „комбинирано“, а също така производителят трябва да избира дали да бъде субсидиран със 122 евро/ха за месо или за мляко.

Поправката се пренася и в ал. 2, която касае годишният размер на плащанията за биологично земеделие е, както следва: Точка 9 става: „Дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за производство (мляко или месо) – 90 евро/ха.“

В същия член 11 се създават нови 5-та и 6-та алинеи: (5) Годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки/дейности. (6) От годишния размер на плащанията по ал. 1 и 2 при изчисляване на финансовата помощ по мярката се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

Нов текст в наредбата гласи, че изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да откаже, когато: 1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление; 2. се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20 юни 2014 г.); 3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор 3 за контрол и сертификация.“
Проектонаредбата прецизира текстовете, свързани със сроковете, в които земеделският стопанин следва да изпълни задължението си за предоставяне на анексите към сключения договор с контролиращото лице, резултат от промените по отношение на включените и изключените от система на контрол за биологично производство парцели и животни, заявени за подпомагане;

В) Добавят се разпоредби, които уреждат използването на информация от съответните контролиращи лица и звена на МЗХГ за нуждите на извършваните проверки от Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция за спазване на изискванията за одобряване на финансова помощ по мярката;

Г) С цел по-голяма яснота се презират някои текстове, свързани с условия за прекратяване на ангажиментите от страна на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция и отказите за отпускане на финансова помощ при неизпълнения на изисквания от страна на земеделските стопани. С оглед на задължението за прилагане на правилата за биологично производство за 5 годишен период се въвежда условие за прекратяване на ангажимента при прекъсване в системата на контрол за биологично производство и прекратяване на договора;

Д) Направена е промяна в крайния срок за изпращане на уведомителни писма за одобрение или неодобрение за участие в мярката от ДФ“Земеделие“-Разплащателна агенция. По време на обществено обсъждане с браншови организации и асоциации, обективирано в протокол, неразделна част от настоящия доклад, предложението на ДФЗ-РА бе мотивирано с разминаване с крайния срок за оттегляне на част или заявлението за подпомагане, както и промените в крайната дата за подаване на заявления за подпомагане, като бе предложено 30 ноември да бъде изменен с края на годината, в която е подадено заявлението за подпомагане;

Е) С оглед на изпълнението на мярката, ограниченията на финансовите средства и заложените индикатори в ПРСР 2014-2020 г., се въвеждат разпоредби, които да уредят възможностите за одобряване или отказване на одобрението от страна на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция на приети под условие заявления за подпомагане, в съответствие със заповедта по чл.4, ал.5 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от.2009 г.). Предвид очакваното изпълнение на мярката и ограничените финансовите ресурси за поемане на нови ангажименти, както и изискванията на чл. 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013., ангажиментите по мярка 11 „Биологично разнообразие“ от ПРСР 2014-2020 г.  да се поемат за период от пет до седем години, в преходни и заключителни разпоредби в § 30 се указва, че през кампания 2018 няма да се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал.4, 5 и 6 от Наредба № 4 от 2015 г.

Друга част от измененията са насочени към намаляване на административната тежест, породени от ограничения в срокове и изисквания към контролиращите лица, въвеждащи данни в електронната система по чл. 49 от Наредба № 4 от 2015 г. от извършените ежегодни проверки на земеделски стопани, кандидати по мярката. Предвид увеличения брой кандидати по мярката и разширяване на обхвата на данните от инспекциите, предоставяни на ДФЗ – РА за нуждите на извършваните проверки при одобряване на финансовата помощ, с предложените текстове се предоставя възможност крайните срокове да се определят съгласно заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като по този начин могат да бъдат съобразени както обема на въвежданите данни, така и техническата специфика за въвеждането им в използваната електронна система.

С нови разпоредби се уреждат условия и ред, при които Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в качеството за компетентен орган може да признае наличието на очевидна грешка в декларирани данни в подаденото „Заявление за подпомагане“ или „Заявление за плащане“ и да разреши промяна след крайния срок за подаване на заявление.  Очевидна грешка може да бъде призната при извършване на проверка от страна на администрацията, в случай, че кандидатът е действал добросъвестно и приложените документи със заявлението за подпомагане категорично потвърждават наличието на грешка в заявената биологична дейност, доколкото грешката не е съобщена на подаващия заявлението за подпомагане при извършване на предварителните проверки по чл.10а от Наредба № 5 от 2009 г.

С параграф 26 се предвижда изменение на допълнителните разпоредби, като се дава дефиниция на понятието „очевидна грешка“. В дадената дефиниция се посочва, кои пропуски и декларирани данни в заявлението за подпомагане не могат да се считат очевидна грешка по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 809/2014.

С измененията в чл. 19а от наредбата се отстраняват някои неточни препратки в разпоредбите, свързани с подаване на заявление за доброволни откази от страна на земеделските стопани, като им се предоставя възможност за отказ от изпълняван ангажимент за съответното направление, а не изцяло за мярката.

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от прилагането: С промяната се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, което може да е породено от настъпилите изменения в приложимото европейско законодателство, ограниченията в разполагаемите финансови средства по мярката, намаляване на тежестите за бенефициентите и контролиращите лица и съответно прилагащата администрация, като се предоставят възможности за ефективно управление на наличните финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за четвърто изменение на ПРСР 2014-2020 г. и приложимото европейско законодателство.

Leave a Comment