Бенефициентите по мярка 10 могат да бъдат лишени от субсидии за две години при неспазване на изисквания

Подвижните пчелари могат да получават помощ по мярка „Агроекология и климат“ за до 100 пчелни семейства

пасищеПромени в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР ще засилят рестрикциите, вероятно за да бъде освободен допълнителен финансов ресурс за почти изчерпания бюджет по мярката. Проектът на наредба за изменение и допълнение на сега действащата наредба е публикуван на страницата на земеделското министерство.

Нови текстове в чл. 15 гласят, че годишните агроекологични плащания може да се преразглеждат по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежащата на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните направления/дейности. От размера на годишните агроекологични плащания при изчисляване на финансовото подпомагане по мярката, ще се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Чл. 43 на Регламент 1307/2013 г. гласи: „С цел да се гарантира, че съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска площ е определено правилно и че се поддържа, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на установяването на подробни методи за определяне на съотношението, подробни правила относно поддържането на постоянно затревени площи и сроковете, засягащи задължението на отделните земеделски стопани да преобразуват земята.“

Условията за отказване или намаляване на плащанията, които са посочени в чл. 17, се допълват и изменят. Финансовата помощ по направлението за календарната година и за следващата календарна година може да откаже, когато:

– се установи в две последователни години неспазване на всички базови изисквания и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;

– се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие.

В чл.35, # 6, се казва : Когато се установи, че бенефициерът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност е пропуснал да предостави необходимата информация, подпомагането не се изплаща или се оттегля изцяло. Освен това бенефициерът се изключва от възможността да получава подпомагане по същата мярка или същия вид операция през календарната година на констатацията и през следващата календарна година.

Проектът на наредба поставя ограничения за броя на пчелните семейства, които пчеларите местят в активния сезон. Досега условието бе те да не са по-малко от 25. С промяната на наредбата изискването е максималният брой пчелни семейства, заявени по направлението по чл. 3, т. 8 от един земеделски стопанин, да е 100 броя.

Чл. 26 от досега действащата наредба се допълва с точка 12, според която „земеделски парцели, пчелни семейства или животни, за които е установено, че не са налични финансови средства или не е спазено условие от заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г.“ няма да получат помощ.

Направлението за отглеждане на опазване на застрашени от изчезване местни сортове се допълва с уточнението, че е необходима фактура от лицето с право да сортоподдържа определените сортове както за едногодишни култури, така и за новосъздадени трайни насаждения. Документи (фактури и потвърждение от ИАСАС) се прилагат и при увеличаване на площите или заявените за подпомагане земеделските култури след първата година от ангажимента, с подаване на заявлението за плащане.

Добавят се разпоредби, които уреждат използването на информация от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове за нуждите на извършваните проверки от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за спазване на изискванията за одобряване на финансова помощ по мярката.

Приложеното още през миналата година условие при подаване на заявления от нови кандидати те да декларират писмено съгласие, че ще получат подпомагане само ако има налични средства за многогодишни ангажименти за нови площи, животни и пчелни семейства, е залегнало в нова ал. 2 на чл. 48 от наредбата.

 В допълнителните разпоредби на проектонаредбата се дефинира понятието „очевидна грешка“: „Очевидна грешка“ е грешка в декларирани агроекологични дейности в подаденото заявление за подпомагане по чл.8, ал.2, призната от ДФЗ- РА въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно. Не могат да бъдат очевидни грешки: всички грешки и несъответствия, резултат от проверките по чл. 10а от Наредба № 5 от 2009 г.; непосочването в заявлението на мярката или код на агроекологична дейност; непосочване на земеделски парцел, животно или пчелно семейство; грешки, свързани с площта, декларираната земеделската култура на посочен земеделски парцел в заявлението за подпомагане, както и такива, свързани с правното основание за ползване на земеделска земя.”

Направена е промяна в крайния срок за изпращане на уведомителни писма за одобрение или неодобрение за участие в мярката от ДФ“Земеделие“-Разплащателна агенция. Вместо до 30 ноември, срокът се измества до края на годината.

Друга част от измененията са породени от ограничения в срокове и изисквания към организациите, въвеждащи данни в електронната система по чл. 54 от Наредба № 7 от 2015 г. от извършените ежегодни проверки на земеделски стопани, кандидати по мярката. Предвид увеличения брой кандидати по мярката с предложените текстове се предоставя възможност крайните срокове за въвеждане и редакция на информация да се определят съгласно заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като по този начин могат да бъдат съобразени както обема на въвежданите данни, така и техническата специфика за въвеждането им в използваната електронна система. С нови разпоредби се уреждат условия и ред, при които Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в качеството за компетентен орган може да признае наличието на очевидна грешка в декларирани данни в подаденото „Заявление за подпомагане“ или „Заявление за плащане“ и да разреши промяна след крайния срок за подаване на заявление.

С проекта на наредба се предвиждат допълнения в текста на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., като се отчита приключването на изпълнявани ангажименти по мярката през 2017 г.

Leave a Comment