Законопроектът за Селскостопанска академия е внесен в парламента

Депутатите трябва да съобразят скоростта на приемането на документа с тектове в проекта, в които е фиксирана датата 1 април

ССАСедмица след като Министерският съвет го одобри, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия е внесен в Народното събрание.

Същественото изменение в документа е, че академията вече няма да е второстепенен разпоредител на средства към земеделския министър, а ще има самостоятелен бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Няколко опита имаше досега в годините това да се случи, но всички бяха провалени и ССА продължи да съществува под прага на оцеляване.

В преходните и заключителни разпоредби е посочено, че изменението по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия трябва да се извършат в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

Законопроектът тепърва ще се разглежда в земеделската комисия в парламента, после ще влезе за обсъждане и в пленарна зала. Очаква се, все пак, обнародването на закона да се случи преди април, тъй като текстове в проекта предвиждат до 1 април четири опитни станции да бъдат преобразувани в държавни предприятия. Това са Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик и Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян. Те ще се преобразуват в научни центрове.

Освен това ще бъде създаден Научно-производствен център чрез сливане на други 15 опитни станции плюс Системата за агропазарна информация (САПИ).

Промени ще настъпят и в числеността на Управителния съвет към ССА. Той ще бъде намален от 16 на 8 души плюс председателя. От Управителния съвет ще излязат представители на други институции, които са извън академията. Членовете ще се назначават по предложение на председателя вместо както е сега по предложение на земеделския министър.

Според проектозакона, лицата, предоставящи помощи и средства безвъзмездно на Селскостопанската академия, ще подават декларация за произход на средствата съгласно чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Селскостопанска академия ще разработва Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност, която ще се приема от управителния съвет и ще се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите. Стратегията ще се актуализира на всеки 3 години.

 

 

 

1 Comment

  1. ИАСАС казва:

    ССА е още в парадигмата на И. Костов – НЦАН.

Leave a Comment