Проект на наредба за изкуствено създадени условия за субсидиране ужаси фермери

BASF

земяПроект на Наредба за  условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони изправи косите на стотици, а може би и хиляди фермери.

Проектът още е в сурово състояние и вероятно ще претърпи значителни редакции. Първото обсъждане на документа се състоя вчера в земеделското министерство. Присъствалите представители на браншови организации заявиха пред Агро Пловдив, че от страна на министерството са обещали да разработят друг вариант на наредба.

С последните промени на Закона за подпомагане на земеделските производители бе предизвестено създаването на наредба, която да изключи от субсидиране стопанствата, които са разделени изкуствено с цел усвояване на повече европейски средства. Така или иначе норматив, който да ограничи земеделците, които използват пролуките в законодателството, за да увеличат подпомагането, ще има. Въпросът е какви ще са параметрите на дефиницията за „изкуствени условия“, така че документът да не обхваща земеделските семейства, които по естествен начин са си разпределили имотите, приходите и разходите с оглед на поколенческата приемственост.

Предлагаме на вниманието ви приложенията към проектонаредбата, на базата на които от ДФ „Земеделие“ ще преценяват дали има създадени изкуствени условия.

(Каква беше реакцията на земеделците – прочетете по-късно)

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1:

Индикатори:

 1. Външни/физически индикатори:
 2. Двама или повече бенефициенти са регистрирани или извършват дейността си на един и същи адрес.
 3. Двама или повече бенефициенти ползват идентични офиси или офиси врата-до-врата.
 4. Двама или повече бенефициенти са със споделени съоръжения (напр. еднакъв тел./факс/производство).
 5. За двама или повече бенефициенти е установено общо съхранение на машини/оборудване.
 6. Двама или повече бенефициенти са със споделени услуги (вода/електричество/отопление).
 7. Разделяне на един имот на няколко по-малки и предоставянето им на няколко свързани лица.
 8. Идентични култури – трайни насаждения създадени на съседни имоти, без ясни граници.
 9. Двама или повече бенефициенти са с идентични инвестиции на съседни имоти – фотоволтаици/къщи за гости, които образуват голям почивен комплекс.
 10. Кандидатът/Бенефициентът не е запознат със същността на проекта и дейностите, които се извършват по него.
 11. Кандидатът/Бенефициентът не е запознат с офертите на доставчиците и не може да посочи по какъв начин се е свързал с тях и как е получил офертите.
 12. Структурни/правни индикатори:
 13. Една (или повече) взаимно свързана(и) фирма(и) вече е(са) получила(и) инвестиционно финансиране по ЕЗФРСР.
 14. Закупеното оборудване по проекта има смисъл единствено, за да допълни оборудването по друг проект.
 15. Едно и също лице е собственик, управител, пълномощник или ръководи няколко взаимно свързани фирми.
 16. Собственици/управители на няколко фирми са съпрузи или семейство.
 17. Служители на една фирма са собственици/управители на друга фирма.
 18. Един и същи консултант по няколко идентични/свързани проекта по ЕЗФРСР.
 19. Идентични или много сходни предпроектни проучвания или бизнес планове.
 20. Фирмите си дават взаимни гаранции за съфинансиране.
 21. Едни и същи физически или юридически лица са акционери на свързани фирми.
 22. Собственик/управител на една фирма има пълномощно да се разпорежда с банкова сметка на друга фирма.
 23. Наличие на предходни документи за общ ОВОС, общо разрешение за строеж и/или други документи, от които е видно, че инвестицията е замислена първоначално като една, а в последствие, с цел заобикаляне на изискванията за допустимост и/или размер на инвестицията, е разделена на N на брой по- малки такива.
 24. Земята и/или животните, с които се доказва СПО са придобити малко преди подаването на заявлението за подпомагане.
 25. Придобиване на стари, бракувани, неплододаващи овощни градини или лозя за доказване на СПО.
 26. Наличие на Разрешение за строеж и изграждане на предприятие върху имота на бенефициента на името на друга фирма.
 27. Доставчиците на оборудването са фирми, които не са производители и не са известни в бранша.
 28. Наличие на застраховка в друга застрахователна компания, която е от преди датата на кандидатстване.
 29. Отстъпването на правото на ползване на имотите за определен срок, т.е. след реализирането на проектите всички активи реализирани върху тях ще останат в полза на собственика.
 30. Фирмата на бенефициента е създадена или му е прехвърлена малко преди датата на кандидатстване.
 31. Фирмите на оферентите са създадени малко преди датата на подаване на офертите.

III. Бизнес/счетоводни индикатори:

 1. Фирмата бенефициент работи изключително за фирми, с които е свързана (фактурна следа).
 2. Цените са значително под пазарните стандарти.
 3. Цените в офертите на доставчиците са значително над пазарните стандарти.
 4. Няма пълно доказателство за парични потоци за плащане по фактурите.
 5. Свързаните фирми имат идентичен или допълващ се предмет на дейност.
 6. Една фирма е разделена на две и двете продължават да извършват сходна/допълваща се дейност.
 7. Бенефициента не разполага с финансови средства за реализиране на проекта.
 8. Обезпечението по кредита на един бенефициент са финансовите средства или активите на друг бенефициент също с проект по ПРСР, обичайно с близка до максималната субсидия.
 9. Финансовите средства за погасяване на кредита на бенефициента постъпват или се удържат от сметката на друг бенефициент също с проект по ПРСР, обичайно с близка до максималната субсидия.

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1:

Индикатори:

 1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП):

1.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемите по линия на директните плащания;

1.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СЕПП, сборът на исканите суми по СЕПП за  кандидати по т. 1 следва да е над 150 000 €.

 1. Схема за преразпределително плащане (СПП):

2.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемите по линия на директните плащания.

2.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СПП, сборът на декларираните площи по СПП за всички  кандидати по т. 2.1. следва да е над 30 ха.

 1. Схема за млади земеделски стопани (МЗС):

3.1. Кандидат физическо лице, което е управител на юридическо лице също кандидат за подпомагане по МЗС – проверката се извършва на база ЕГН/ЛНЧ

3.2. Кандидати юридически лица с един и същ управител – проверката се извършва на база ЕГН/ЛНЧ.

 1. Мярка 13 – „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“:

4.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемите по линия на директните плащания.

4.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по мярка 13.1 и/или 13.2 (за всяка по отделно) сборът на декларираните площи по мярка 13.1 и/или 13.2 за всички кандидати по т. 4.1. следва да е над 50 ха.

 1. Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС):

5.1. Проверка за различни юридически лица, кандидати по ДЗС с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по ДЗС. За да се извърши проверка за създадени изкуствени условия, исканите суми по ДЗС за проверяваните кандидати следва да не надвишава 500 € – проверката се извършва на база ЕГН/ЛНЧ.

 1. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМЛК):

6.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

6.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СМЛК сборът на декларираните животни по СМЛК за всички кандидати по т. 6.1. следва да е над 250 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко):

7.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

7.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по ЕЖСК-мляко сборът на декларираните животни по ЕЖСК-мляко за всички кандидати по т. 7.1. следва да е над 250 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо):

8.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

8.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по ЕЖСК-месо сборът на декларираните животни по ЕЖСК-месо за всички кандидати по т. 8.1. следва да е над 250 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – (СМКЮ):

9.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

9.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СМКЮ сборът на декларираните животни по СМКЮ за всички кандидати по т. 9.1. следва да е над 250 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК):

10.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

10.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по ДПЖСК сборът на декларираните животни по ДПЖСК за всички кандидати по т. 10.1. следва да е над 300 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за биволи (БИВОЛИ):

11.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата

11.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по БИВОЛИ сборът на декларираните животни по БИВОЛИ за всички кандидати по т. 11.1. следва да е над 250 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за плодове СП (ОСНОВНА ГРУПА):

12.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

12.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СП(основна група) сборът на декларираните площи по СП(основна група) за всички кандидати по т. 12.1. следва да е над 30 ха.

 1. Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (Сливи и Десертно Грозде):

13.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата

13.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СП(Сливи и Десертно Грозде) сборът на декларираните площи по СП(Сливи и Десертно Грозде) за всички  кандидати по т. 13.1. следва да е над 30 ха.

 1. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (зеле, дини и пъпеши):

14.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

14.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СЗ (зеле, дини и пъпеши) сборът на декларираните площи по СЗ (зеле, дини и пъпеши) за всички кандидати по т. 14.1. следва да е над 30 ха.

 1. Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци:

15.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

15.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по СЗО сборът на декларираните площи по СЗО за всички кандидати по т. 15.1. следва да е над 30 ха.

 1. Направление „ОЗИМСВС” от мярка 10:

16.1. Проверка за физическо лице, което е управител на юридическо лице и/или е ЕТ, което също кандидат за подпомагане по направлението, както и проверка за юридически лица, кандидати по направлението, с един и същи управител.

16.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по  направление „ОЗИМСВС” от мярка 10, сборът на декларираните площи по направлението за всички кандидати по т. 16.1. следва да е над 50 ха.

 1. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 ЖИВОТНИ) -(ДПЖ-пл):

17.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

17.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по схемата сборът на декларираните животни по (ДПЖ-пл) за всички кандидати по т. 17.1. следва да е над 49 броя.

 1. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – (СМлК-пл):

18.1. Проверка за различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител/пълномощник на юридическо лице или е ЕТ, също кандидат по схемата.

18.2. За да се установи опит за създаване на изкуствено условие за облагодетелстване по схемата сборът на декларираните животни по (СМлК-пл) за всички кандидати по т. 18.1. следва да е над 9 броя.

 1. Всички схеми и мерки базирани на площ:

19.1. Разплащателната агенция може да извърши и географски проверки по заявленията на кандидатите за установяване на съмнение за изкуствено разделяне на стопанство.

Leave a Comment