Поставиха мярка 4.2 на старта! До 3 февруари се приемат коментари в МЗХГ

BASF

цех на "Фунгоробика"Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 вече е на стартовата линия. В сайта на Министерството на земеделието, храните и горите публикуваха условията и насоките за кандидатстване, и обявиха, че предложения и коментари по подмярката ще се приемат чрез електронната поща rdd@mzh.government.bg до 3 февруари. В документите не е посочена началната дата за прием на заявления по подмярката, но се знае, че срокът на кандидатстване ще е около три месеца.

Бюджетът на 4.2 – втори прием, е в размер на 85 млн. евро (166 243 000 лв.), се посочва в условията за кандидатстване.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 хил. евро (29 337 лв.), а максималният по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 2 млн. евро ( 3 911 600 лв.).

Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., за един кандидат, е 3 911 600 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 3 911 600 лв., за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

В условията се посочва

какъв тип проекти ще се подпомагат

А именно:

– за внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

– намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

– постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

– подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

– опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

– подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

– подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

– подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

– подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Сектори за подпомагане

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

б) месо и месни продукти;

в) плодове и зеленчуци, включително гъби;

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

и) гроздова мъст, вино и оцет.

Ще се финансират още инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление.

Недопустими разходи

Недопустими са разходите за: Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; Данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност; Лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по т. 7 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“; Оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка; Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; Принос в натура; изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; Търговия на дребно; Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти; Закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност; Разходи, извършени чрез плащания в брой; Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг; За проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; За инвестиции, които представляват обикновена подмяна; За разходи за строително-монтажни работи, извършени преди посещението на място по т. 7 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“; За активи или дейности в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

Срокове за изпълнение

Одобреният проект трябва да се изпълни в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители от Закона за обществените поръчки. Или при получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват възложители по Закона за обществените поръчки.

Крайният срок за изпълнение на одобрените проекти е до 15 септември 2023 г.

Интензитет

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е:

Категория на предприятието Селски райони Извън селски райони
МСП 50 % 50 %
Големи предприятия 40 % 40 %

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук, е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Категория на предприятието Селски райони Извън селски райони
МСП 50 % Недопустимо за подпомагане
Кой може да кандидатства

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са: земеделски стопани; признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и 1, б. „б“.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата като физически лица.

Как се кандидатства

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

 

Leave a Comment


9 + пет =