Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

BASF
Променят наредбата за поддържането на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)

агроекологияПроект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) внася някои промени в нормите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Новият документ въвежда детайлизирано изброяване на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве на системата, тъй като към момента липсва такова изброяване.

Създава се нов чл.17, който гласи: (ал.1) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни в СИЗП за временно затревени площи, които включват площи с минимален размер над 0,1 ха, заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите земи, представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в ИСАК. (2) В данните за площите по ал. 1 се отбелязва поредността на годините на заявяване на такива площи, като: 1. площи, заявени в парцелите по ал. 1 до четири поредни години, се считат за обработваеми земи; 2. площи, заявени в парцелите по ал. 1 пет и повече поредни години, се считат за постоянно затревени площи. (3) Площите по ал. 2, т. 2 не са „постоянно затревени площи“ по смисъла на чл. 16д.“

С предвидените изменения се прецизират възможните случаи на възмездно и безвъзмездно предоставяне на ЦОФК на физически и юридически лица. В проекта на акта допълнително се предвижда освен аерофото изображения от ежегодното заснемане, да се използват и сателитни изображения, до които МЗХГ има достъп и отговарят на съответните изисквания.

В предложения проект се създават текстове, с които се дефинират основните характеристики на физическия блок – граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор. Във връзка с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, от 1 януари 2018 г. в СИЗП ше бъдат включени цифрови географски и атрибутивни данни по отношение на екологично насочените площи (ЕНП). Урежда се и начинът на поддържане и обновяване на тази информация.

В Допълнителните разпоредби се отменят остарели и неприложими норми.

В предложения проект на акта се създава приложение „Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове“ с цел информацията от приложението да бъде публично достъпна и земеделските стопани да бъдат улеснени в разбирането си за начините на трайно ползване на физическия блок.

1

номенклатура

Leave a Comment