С три министерски заповеди плащания по мерки 214, 10 и 11 към некоректни фермери могат да бъдат отрязани

МЗХВ три проекта на заповеди земеделският министър въвежда за 2017 г. задължението да бъдат спазени нормативни изисквания, за да се извършат плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007-2013 г, по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“.

В докладите към трите заповеди е цитиран съответния член на наредбите за условията и реда за прилагане на мерките.

За мярка 214 това е чл. 16 от Наредба 11/2009 г., според който „когато в резултат на административни и/или проверки на място, извършвани от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се установи неспазване на базови изисквания или изисквания по управление по ангажименти за площи, животни или пчелни семейства, плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.“

За мярка 11 това е чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

За мярка 10 е цитиран чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“.

В проектите на заповедите към съответната заповед от 2017 г. в  т. 1 след думите „кампания 2016 г.“ е добавено „и кампания 2017 г.“

Останалите два проекта на заповеди са подобни.

Leave a Comment