Нова наредба спира субсидите за наводнени, опожарени и обрасли с плевели, храсти и дървета земи

Публикуван за обсъждане е проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

ябълкова градина на Цветелина БориславоваТрайни насаждения, в които не е извършена поне една от обработките изораване, дискуване, косене на трева, прилагане на хербициди или премахване на плевели в междуредията, няма да се подпомагат. Дори и градините да са дискувани, примерно, ако през цялата година не се виждат следи от приложената практика, те няма да се подпомагат. Дори и да се виждат следи, ако 70% от растенията са изсъхнали, градините също ще бъдат лишени от субсидиране. Горните изисквания не важат за многогодишните медицински и ароматни култури, както и за ягодоплодните. Това са част от текстовете (в чл.5 и чл.9) в проекта на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, който е публикуван на електронната страница на земеделското министерство. Наредбата касае плащанията на площ, по схемата за Националната преходна помощ и по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11″Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ и мярка 13″Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони.

Наредбата гласи още, че земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена поне една разпознаваема през цялата година почвена обработка (изораване или дискуване) в периода 1 януари – 31 май в годината на кандидатстване.

За пасища и ливади ще се изплащат субсидии, ако има не повече от 100 броя дървета или храсти на хектар с височина от не повече 0,50 м. Те трябва да са мозаечно разположени. Сградите, съоръженията, скалите, ерозиралите или оголени терени не бива да заемат повече от 10% от общата площ, която е обявена за субсидиране.

В чл. 10 е записано, че „трайно неподходящи за подпомагане са земеделски площи или части от тях, които са заети с: (1) дървесна и храстовидна растителност; (2) нежелана растителност – орлова папрат, чемерика, айлант, клек, хвойна, аморфа; (3) бързорастящи дървесни видове с кратък цикъл на ротация извън изброените в Приложение 1 от Наредба 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Като временно неподходящи за подпомагане са определени изоставените земи, тези с: височина на тревостоя над 0,5 м за земя под угар и в междуредията на трайните насаждения; 0,7 м за ливади и временно затревени площи; 0,35 м за постоянно затревени площи. Опожарените и наводненине земи също няма да се подпомагат.

Относно плащанията по мярка 10, проектонаредбата гласи, че когато земите са пасища, мери и ливади, в това число естествени пасища и ливади или „смесено земеползване, те са допустими за подпомагане по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (популярно като ВПС), ако не повече от 25% от площите са заети с мозаечно разположени дървета, храсти скали и др., чиято единична площ е под 100 кв.м. Същота важи и за подпомагането по мярка 12.

Пасищата по мярка 10 с направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ са допустими за субсидиране с цялата си площ независимо от броя на дърветата и храстите, на ерозиралите и оголените терени в тях.

 

Leave a Comment


5 − пет =